Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề thi thử trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi có format giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được xây dựng dựa trên kiến thức đã học. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh lớp 6 năm 2018 - 2019 tới đây.

Một số đề thi khác:

 • I. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án đúng.
 • 1. It’s the best book I …………………..read.
 • 2. Herbert has had his car………………….. 1999.
 • 3. They traveled to Hanoi .................... bus.
 • 4. What do you usually do .................... autumn?
 • 5. ........... did they do yesterday?
 • 6. She is ..................in history.
 • 7. Is the Eiffel Tower taller....................Big Ben?
 • 8. At school, David was..................anyone else in his class.
 • 9. It began to rain while we…………………..soundly.
 • 10. I won't go to bed …………………..I finish my homework.
 • 11. What is the ............. like today? - It's sunny and hot.
 • 12. Listen ....................our teacher!
 • 13. ....................your homework yet?
 • 14. I ....................it to you if you don’t have one.
 • 15. Turn left. It’s ................ your right.
 • III. Hoàn thành các câu sau.
 • 1. Where _ _ _ they from?
  → _______
  are
 • 2. What is the matter _ _ _ _ you?
  → _______
  with
 • 3. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town?
  → ________
  How
 • 4. She wants to _ _ a singer.

  → _____

  be
 • 5. We _ _ _ going to play hide and seek.
  → _____
  are
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
111 4.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm