Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 1

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi thử trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường, VnDoc.com mong muốn các em học sinh có thể ôn tập lại kiến thức đã học, phát triển những kĩ năng cơ bản khi làm bài thi và đạt điểm cao trong kì thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh sắp tới.

Một số đề thi tương tự khác:

 • 1. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.
 • 1. ........... did they do yesterday?
 • 2. Peter doesn't want ........... football.
 • 3. There ............. a lot of flowers at the festival last week.
 • 4. They traveled to Hanoi ............... bus.
 • 5. How __________is it from here to Hanoi?
 • 6. What is the ____________like today? - It's sunny and hot.
 • 7. Alan and his friends ........................... to Tuan Chau Island next week.
 • 8. What do you usually do .............. spring?
 • 9. ............ is the swimming pool?
 • 10. Mai ................ to Ho Chi Minh city next week.
 • III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. not/ He/ is/ today/ fine/ .
  He is not fine today.
 • 2. thank/ are/ you/ fine/ ,/ We/ .
  We are fine, thank you.
 • 3. was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month/ .
  Nam was in Hanoi last month.
 • 4. National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow/ .
  They are going to the National Park tomorrow.
 • 5. did/ yesterday/ you/ what/ do/ ?
  What did you do yesterday?
 • IV. Đọc đoạn văn dưới đây và ghi True nếu câu đúng, False nếu câu sai.
  Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.
 • 1. Linda isn't from England.
  False
 • 2. There are five seasons in her country.
  False
 • 3. Her father and she sometimes go fishing.
  True
 • 4. They usually go skiing in the mountains.
  True
 • 5. In spring, it is cool and beautiful.
  False
 • V. Dịch các câu dưới đây sang tiếng Anh.
 • 1. Chào Hương. Hôm nay cậu có khoẻ không?
  Hello Huong. Are you fine today? Hi Huong. Are you fine today?
 • 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?
  I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. What about you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. What about you?
 • 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn cậu.
  I am fine. Thank you. I'm fine. Thank you.
 • 4. Tôi là Phong còn đây là Linh.
  I am Phong and this is Linh.
 • 5. Đây là Nga. Cô ấy là bạn của em.
  This is Nga. She is my friend.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
82 4.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm