Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6

Đề thi chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6

Bài thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh đầu năm lớp 6 năm 2018 dưới đây nằm trong bộ đề thi lớp 6 môn Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được xây dựng dựa trên kiến thức đã học giúp các em học sinh ôn tập kiến thức đã học. Chúc các em học sinh luyện thi hiệu quả.

Một số đề thi khác:

 • I. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
 • 1. I……………eleven years old.
 • 2. They……......students.
 • 3. Hello, …………..name’s Hoa.
 • 4. What ……her name?
 • 5. Hello, Mary. ………….is Peter.
 • 6. Good………….Miss. Lan. How are you?
 • 7. She is eighteen ……………old.
 • 8. Nineteen minus six equals…………
 • 9. How . . . . . … you? - I am twelve years old.
 • 10. What ………..they…………..? – They’re doctors.
 • II. Đặt câu cho phần gạch chân.
 • 1.
  Mr. Hai travels to work by car every morning.
  How does Mr. Hai go to work every morning? How does Mr. Hai travel to work every morning?
 • 2.
  They often go swimming in the summer.
  What do they often do in the summer?
 • 3.
  My mother needs an apple.
  What does your mother need?
 • 4.
  Jane’s sister works in a hospital.
  Where does Jane's sister work?
 • 5.
  These students have English classes on Tuesday and Friday.
  When do these students have English classes?
 • III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi so với câu trước, bắt đầu bằng từ gợi ý.
 • 1. My sister often walks to the supermarket.
  → My sister often goes _________________________
  My sister often goes to the supermarket on foot.
 • 2. Does your class have fifty students?
  → Are ______________________________
  Are there fifty students in your class?
 • 3. He is in the bath at the moment.
  → He is _______________ a _________________
  He is taking a shower at the moment. He is taking a shower at present. He is now taking a shower.
 • 4. What is the price of the tickets?
  → How much _______________________
  How much do the tickets cost?
 • 5. Mrs. Hoa goes to work at six forty-five.
  → Mrs. Hoa goes to work at a _______________
  Mrs. Hoa goes to work at a quarter to seven.
 • Good luck!
  Hope you guys to have high score in English Test in sixth grade entrance examination!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
56 3.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm