Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 7

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 7 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đây là đề ôn tập dành cho các em học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 7

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2:
  Complete the sentences with “a; an; some” or “any”
 • 1. Is there ______ milk in the fridge?
  any
 • 2. I’d like ______ traveller’s cheques, please.
  some
 • 3. There aren’t _______ plates in the cupboard.
  any
 • 4. We’d like ______ fruits for dessert.
  some
 • 5. He’s thirsty. He’d like _____ beer.
  some a
 • 6. Can I have _____ Coke, please?
  a
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1.

  We’d like to buy some ____ of biscuits, 2 kilos of oranges, chips, sandwiches and water

 • 2. My father ____ 3 big bowls of rice in each meal. He’s very strong.
 • 3. Could you tell me how ____ there?
 • 4. The supermarket is ______ of our house.
 • 5. Where is the cinema? -It’s near the b_ _ k
 • Exercise 4: Read and match
  1. Where is the cinema, please?A. I want to buy some fruits
  2. Is the supermarket far from here?B. Let’s go to the zoo together
  3. How can I get to the bookshop?C. It’s next to the police station
  4. What do you want to buy?D. You can go on foot
  5. We don’t have to go to school todayE. No, it isn’t. It’s only five minutes walk
 • 1.
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  D
 • 4.
  A
 • 5.
  B
 • Exercise 5: Find the mistake in each sentence
 • 1.
  Last (A) week, my (B) brother and I join (C) a sports festival (D).
 • 2.
  What (A)did you did (B) at the fun (C) fair last (D) month.
 • 3.
  He bought (A) 2 comic book (B) at (C) the book fair (D).
 • Exercise 6: Reorder words to have correct sentences
 • 1. buy/ an/ Where/ please?/ can/ I/ umbrella,/
  Where can I buy an umbrella, please?
 • 2. in/ the/ We’ll/ this/ week./ be/ mountainous
  We’ll be in the mountainous this week.
 • 3. often/ you/ How/ late for school?/ are/
  How often are you late for school?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 394
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm