Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 2

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 2 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh ôn lại kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo tham khảo, ra đề ôn tập cho các em học sinh.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 2.

Tham khảo thêm: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Choose the correct answer
 • 1. ___________ is your address in Hanoi? - It’s flat 202, third floor, Dai Hung Tower.
 • 2. His flat is _______ from the city center.
 • 3. Their flat is big ____ modern
 • 4. My birthday was so funny. My friends ______ it.
 • 5. I travelled from Hanoi to Bangkok, Thailand by ______
 • 6. We _____ go to the cinema at the weekends.
 • Exercise 3: Look at each picture and write
 • 1.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh d _ h _ _ _ _ _ _ _
  Do homework
 • 2.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh c _ _ _ a m_ _ _
  Cook a meal
 • 3.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh r _ _ _ a b_ _ _
  Ride a bike
 • 4.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh g _ s_ _ _ _ _ _ _
  Go shopping
 • 5.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh g _ t _ s _ _ _ _ _
  Go to school
 • Exercise 4: Select the mistake in each sentence:
 • 1.
  What subjects (A) does Peter likes (B) best? - He (C) likes Maths (D)
  Sửa likes thành like
 • 2.
  We had (A) nice food (B) and drink in (C) Tony’s party (D)
  Sửa had thành have
 • 3.
  Where (A) did you go (B) last week? - I go (C) to the cinema (D) with my friends.
  Sửa go thành went
 • Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

  My name is Nhung. This is my bedroom. This is my desk. There are some school things on the desk. This is my school bag. It’s blue. It’s small and light. This is the school time-table. Today is Monday. I have four lessons on Monday. I study many subjects at school such as: Maths, Vietnamese, English, Science, IT, PE and Music. Music is my favorite subject because I like singing. I love dancing too. I have Music twice a week. How about you? What’s your favorite subject?

 • 1.

  What are there on the desk?

  There are some _________

 • 2.

  What color is her school bag?

  It’s __________

 • 3.

  How many lessons does she have today?

  She has ______ lessons.

 • 4.

  Why does she like Music?

  Because she likes __________

 • 5. How often does she have Music?
 • Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences
 • 1. There/ are/ of/ some/ kinds/ in/ vegetables/ garden/ my.
  There are some kinds of vegetables in my garden.
 • 2. fourteen/ Lan/ next/ be/ will/ week.
  Lan will be fourteen next week
 • 3. have/ will/ They/ fun/ a lot of.
  They will have a lot of fun.
 • 4. enjoys/ She/ in/ walking/ rain/ the.
  She enjoys walking in the rain.
 • 5. back/ at/ I/ often/ home/ come/ weekends.
  I often came back home at weekends.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm