Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 2

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the each picture and write

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh

1. What’s the matter with her?

She has a ___________

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh

2. What’s the matter with her?

She has a ___________

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh 3. Don’t play with _______. You may start a fire
Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh 4. I would like to be a ____. I am studying very hard
Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh 5. I’m thirsty. I would like a glass of _____

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. bowl B. cup C. sweet D. bunch
2. A. banana B. bread C. orange D. apple
3. A. milk B. bottle C. tea D. water
4. A. winter B. weather C. summer D. spring
5. A. rainy B. snowy C. spring D. foggy

Exercise 3: Choose the correct answer

1. The weather is beautiful. Let’s go _____ for a picnic

A. in

B. out

C. to

D. at

2. What do you do ____ spring?

A. on

B. in

C. at

D. of

3. We ate seafood and went ______ when we were in Ha Long

A. swim

B. swims

C. swimming

D. swam

4. _____ did you go to Phu Quoc?

I went to there last summer

A. When

B. What

C. How

D. Which

5. ______ carry heavy things, mum. I will help you

A. Dont

B. Does

C. Doesn’t

D. Don’t

6. The class _____ at 7 o’clock in the morning

A. starts

B. start

C. end

D. ends

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

videos chess class swimming playing

I am Minh Thu. I am a pupil in _____ (1) 5C. These are my friends: Lien, Trang, Dung and Hung. Lien likes _____ (2) the piano very much. She plays it well, too. She often plays the piano at weekends. Trang is a sporty girls. She likes riding a bike.She likes _____ (3). Dung and Hung often surf the Internet in their free time. They like watching ____ (4) on Youtube. They also like playing football. I don’t like sports very much. I like playing chess. I often play _____ (5) with my father in my free time

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. ask/ questions/ for/ survey?/ May/ I/ my/ you/ some

_________________________________

2. books?/ reading/ you/ Do/ comic/ like

_________________________________

3. go to/ in/ the concert/ Let’s/ June

_________________________________

4. they/ Did/ eat/ breakfast?

_________________________________

5. you/ do/ What/ Hue Imperial City?/ will/ at

_________________________________

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1

I. Look at the each picture and write

1. Headache

2. Toothache

3. Matches

4. Pilot

5. Orange juice

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

4. B

5. C

6. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. C

4. A

5. D

Exercise 4: Read and complete the text with the words in the box

1. Class

2. Playing

3. Swimming

4. Videos

5. Chess

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. May I ask you some questions for my survey?

2. Do you like reading comic books?

3. Let’s go to the concert in June

4. Did they eat breakfast?

5. What will you do at Hue Imperial City?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 5 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm