Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 3

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 3 là đề ôn tập trực tuyến trên VnDoc.com. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo tham khảo, ra đề ôn tập cho các em học sinh.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 3.

Tham khảo thêm: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 1

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Look at the picture and write
 • 1.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn AnhT _ _ _ _
  Tower
 • 2.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn AnhG_ _ _P
  Get up
 • 3.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn AnhEN_ _ _ S_ _ _ _ _ _
  Enjoy seafood
 • 4.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn AnhS_ _ _ _ _ _ G
  Swimming
 • 5.
  Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh_ _ _ NT_ _ _
  Painting
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1. Linda is _____ to play badminton with Mai on Sport Day.
 • 2. Sports Day will be on this weekend. Let’s _____hard for it.
 • 3. My family will _____ a boat trip around Phu Quoc Island.
 • 4. This is Nam and that _____ Han.
 • 5. Mr. Minh and Mr. Ba are ___________________
 • 6. My classroom isn’t small. It’s _____________.
 • 7. The class _____at 7 o’clock in the morning
 • 8. ______ do you go to bed? - At half past ten
 • 9. What’s the matter _____ you? - I have a toothache.
 • Exercise 4: Read the text and choose the correct answer:

  I am Phong. It was my birthday last Sunday. I invited some classmates to my party. My mother and my father helped me to prepare for the party. She made a big and beautiful cake. My father helped me decorate the room. He bought candles, balloons and firework. The party was full of fun. I played the guitar. Linda played the piano. Mai and Chung sang and danced happily. We watched cartoons also. The party finished at 9 p.m

 • 1.

  How many classmates did Phong invite to the party?

  He invited __________ classmates.

 • 2.

  Who helped him to prepare for the party?

  His ______ did.

 • 3.

  What did his father buy?

  He bought _________________

 • 4.

  What did Mai and Chung do at the party?

  They _______.

 • 5. When did the party finish?
 • Exercise 5: Reorder words to have correct sentences
 • 1. often/ you/ how/ late for school/ are?
  How often are you late for school?
 • 2. my family/ a/ goes/ on holiday/ twice/ year.
  My family goes on holiday twice a year.
 • 3. never/ Mai/ kangaroos./ and Trang/ see
  Mai and Trang never see kangaroos.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 280
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm