Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 6

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 6 là đề ôn tập trực tuyến dành cho các em học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau có đáp án đi kèm, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè cũng như có tài liệu ôn thi vào lớp 6, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Read and circle A, B, C or D
 • 1. You should do morning exercise. It’s good ____ your health.
 • 2. Tony always has breakfast before _____ to school.
 • 3. Mary drinks two glasses of _____every day.
 • 4. Don’t run too _______ on the street, children!
 • 5. An Tiem and his family could go back home _______ the end.
 • 6. How much does a letter to America ______ ?
 • 7. Mary can cook very well. She wants to take part _____ cooking competition.
 • 8. I _____ 2 glasses of milk every day.
 • 9. It’s ______ in summer.
 • Exercise 3: Put the correct verb form of the “simple future”
 • 1. I (be) ______ at home tomorrow night.
  Chỉ điền phần cần chia
  will be
 • 2. Anna (not be) ______ in class tomorrow.
  won’t be
 • 3. The plane (take off) _______ on time.
  will take off
 • 4. The weather (turn) _____ cold in November.
  will turn
 • 5. Mary (go) ______ to school at the junior college next year.
  will go
 • 6. Dick (not arrive) ______ in Chicago to New York.
  won’t arrive
 • Exercise 4: Reorder the words to make the correct sentences
 • 1. My/ went/ mother/ shopping/ yesterday.
  My mother went shopping yesterday.
 • 2. arrive/ at the concert/ late/ Penny and Tinna/ did/ Why/?
  Why did Penny and Tinna arrive late at the concert?
 • 3. your/ What/ book?/ is/ favorite/
  What is your favorite books?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 551
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm