Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 9

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 9 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau có đáp án đi kèm, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 9.

 • Exercise 1: Write the past simple of regular verbs
 • 1. play
  played
 • 2. wash
  Washed
 • 3. cook
  Cooked
 • 4. talk
  Talked
 • 5. move
  Moved
 • 6. live
  Lived
 • Exercise 2: Circle the correct form of verbs
 • 1. We eated/ ate lunch very early.
  Chỉ điền từ đúng
  ate
 • 2. Tina saw/ seen a robot at the exhibition.
  seen
 • 3. I went/ goes to school yesterday.
  goes to school
 • 4. The birds flew/ flied away
  flew
 • 5. The scientist thinked/ thought about the question
  thought
 • Exercise 3: Put the words in order to make sentences
 • 1. like/ would/ future/ the/ Vinh/ to/ What/ be/ in?
  What would Vinh like to be in the future?
 • 2. a/ to/ would/ Why/ like/ nurse/ be/ she?
  Why would she like to be a nurse?
 • 3. island./ live/ Mai An Tiem/ on/ an/ had/ to
  Mai An Tiem had to live on an island.
 • 4. your/ What/ book?/ is/ favorite
  What is your favorite book?
 • 5. swimming/ river./ is/ the/ in/ Mary
  Mary is swimming in the river.
 • Exercise 4: Choose the correct answer:
 • 1. There ____ any rulers in my pencil case.
 • 2. It’s very _____ in a market.
 • 3. Mary has a bad cough. She should go to the __________.
 • 4. Tony always has breakfast before _____ to school.
 • 5. Hanoi is _____than Ninh Binh.
 • Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box
  oppositemuseumwalkbookshow
 • 1. Excuse me, where is the ______, please?
  Museum
 • 2. _____ can I get to the cinema?
  How
 • 3. The pharmacy is _____ the post office.
  Opposite
 • 4. I’d like to buy some ______. Where is the bookshop, please?
  Books
 • 5. The zoo is near here. You can ______. It’s on the left.
  Walk
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 515
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • hoanganh lê
  hoanganh lê

  bài tập rất hữu ích😀


  Thích Phản hồi 09:38 17/09
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm