Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 8

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 8 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đây là đề ôn tập dành cho các em học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 8

 • Exercise 1: Write the opposites
 • 1. large
  small
 • 2. quite
  Noisy
 • 3. good
  Bad
 • 4. high
  Short
 • 5. far
  Near
 • Exercise 2: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word
 • 1. PIECNIC
  PICNIC
 • 2. HIDEI-AND-SEEK
  HIDE-AND-SEEK
 • 3. DWALRF
  DWARF
 • 4. PEACOOCK
  PEACOCK
 • 5. SLOWILY
  SLOWLY
 • Exercise 3: Change the sentences into negative sentences

  0. Our bus arrived on time

  -> Our bus didn’t arrive on time

 • 1. The shops opened on Sunday.
  The shops didn’t open on Sunday.
 • 2. I wanted to go to bed early.
  I didn’t want to go to bed early.
 • 3. John invited lots of people to his party.
  John didn’t invite lots of people to his party.
 • 4. Tina finished work early yesterday.
  Tina didn’t finish work early yesterday.
 • 5. John phoned last night.
  John didn’t phone last night.
 • Exercise 4: Read and complete
 • 1.

  When will Sport Day be?

  It’ll be ______ Saturday.

  on
 • 2.

  What are you doing?

  I’m practicing _____ the singing contest.

  in
 • 3.

  When will the football match be?

  It’ll be _______ January.

  in
 • Exercise 5: Choose the correct answer
 • 1.

  What are ____ classmates going to do?

  They are going to play soccer and basketball.

 • 2. We want to win ______. We need to practice hard.
 • 3. The princess had a problem with his voice. __________ couldn’t say.
 • 4. My brother ______ reading fairy tales very much.
 • 5. Why does he like to be an actor? - Because he wants to be _______
 • Exercise 6: Read the text and write (T) or (F)

  My dream house will be by the sea. It will be a three - storey house. There will be a garden in front of the house and a garage next to it. The front windows will look towards the sea and the black windows will look towards the mountains. In the house there will be a fire place to keep the house warm in winter and a library to keep my favorite books. I hope I will have my dream house in the future.

 • 1. The dream house will be by the sea.
 • 2. It is a two-storey house.
 • 3. All the windows will look towards the sea.
 • 4. There will be a garden in front of the house.
 • 5. There will be a library in the house.
 • Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences
 • 1. Why/ hungry/ are/ you/?
  Why are you hungry?
 • 2. bottles of water/ three/ Linda/ every day./ drinks/
  Linda drinks three bottles of water every day.
 • 3. Tom?/ your/ What’s/ season,/ favorite/
  What’s your favorite season, Tom?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 443
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm