Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 4 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm, giúp hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5. Chúc các em học tốt.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 4 được để dưới dạng trực tuyến, qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 4.

 • Exercise 1: Choose odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Fill in the blank with a suitable word:
 • 1. My _____ subjects are Maths and English
  favorite
 • 2. What time ____you get up?
  do
 • 3. There are two maps ____ the wall.
  on
 • 4. My birthday is ____ December.
  in
 • 5. They usually play football _____the afternoon.
  in
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1. On hot days, I wear _________.
 • 2. She is thirty. She wants something to _______.
 • 3. How much ______ your shoes?
 • 4. ______caps are ninety thousand dong.
 • 5. Lan’s cleaning the _____ now
 • Exercise 4: Reorder words to make the correct sentences
 • 1. the/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/ classroom/in.
  The girls are making a puppet in the classroom.
 • 2. He/ reading/ is/ text/ a.
  He is reading a text.
 • 3. a/ are/ break/ We/ having
  We are having a break.
 • 4. is/ He/ in/ painting/ his/ picture/ a/ room.
  He is painting a picture in his room.
 • 5. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I/.
  I watered the flowers in the morning.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm