Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 6)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Mã số: 09898. Đã có 174 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập nâng cao Tiếng Anh lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát nội dung chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 8 ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh đã học một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

Choose the correct answer for each following question.
1. ........ another cup of tea, Janet?
2. The woman ......... a new shirt is Mrs Lan.
3. I finished housework while my mother ......... dinner.
4. The first prize .......... to the Me Kong team just after the final match yesterday.
5. I was in such a hurry that I left one of my bags ..................
6. I’d love to go to the theatre to night, ........ I’m too busy .
7. I’m bored ...................
8. I don’t know ............ table-tennis. Can you show me?
Rewrite the sentence which has the same meaning as the first one, starts by the given words.
1. People speak English all over the world.
→ English ________________________
2. “Is Ha Long Bay in Quang Binh province?”
→ I asked my father if  _____________________
Bắt đầu ngay
2 174