Bài tập so sánh thì tương lai đơn & tương lai gần (The Future Simple & The Near Future)

Phân biệt "will do" và "be going to do"

Mã số: 00047. Thời gian: 20 phút. Đã có 3.258 bạn thử.

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần

Trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh, sẽ rất ít bạn để ý đến sự khác nhau của việc dùng thì tương lai đơn và thì tương lai gần. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy hai thì này khá đơn giản và dễ phân biệt. Nhưng hầu hết chúng ta đều có thói quen sử dụng thì tương lai đơn cho tất cả các hành động sẽ diễn ra mà quên mất rằng nếu những hành động diễn ra theo kế hoạch thì phải dung tương lai gần. Hãy xem lại phần lý thuyết phân biệt hai thì này và thực hành làm bài tập sau đây.

Bài tập trắc nghiệm về các thì trong tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh về thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 1: Chia động từ ở thì tương lai gần
1. I have won $1,000. I (buy) .................................. a new TV.
Chọn câu trả lời đúng
2. The sky is very black. It (snow) ..........................................
Chọn câu trả lời đúng
3. The traffic is terrible. We (miss) ............................... our flight.
Chọn câu trả lời đúng
4. I'll come and have a drink with you but I must let Harry know. Harry, I (have) ............................. a drink with Simon.
Chọn câu trả lời đúng
5. I'll call Jenny to let her know. Sarah, I need Jenny's number. I (call) ............................. her about the meeting.
Chọn câu trả lời đúng
6. Be careful! You (spill) .................................. your coffee.
Chọn câu trả lời đúng
7. Look at the queue. We (not get) .................................. in for hours.
Chọn câu trả lời đúng
8. Not a cloud in the sky. It (be)................................ another warm day.
Chọn câu trả lời đúng
9. When I retire I (come back)............................ to Barbados to live.
Chọn câu trả lời đúng
10. In ten years time, I (be) ............................... boss of my own successful company.
Chọn câu trả lời đúng
Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn.
1. But all these things (happen / only).......................... if you marry me.
Chọn câu trả lời đúng
2. You (travel) ........................... around the world.
Chọn câu trả lời đúng
3. You (meet) ........................... lots of interesting people.
Chọn câu trả lời đúng
4. Everybody (adore) ................ you.
Chọn câu trả lời đúng
5. You (not / have) ..................... any problems.
Chọn câu trả lời đúng
6. Hold on. I (get)........................... a pen.
Chọn câu trả lời đúng
7. People (not go) ................ to Jupiter before the 22nd century.
Chọn câu trả lời đúng
8. Who do you think (get) ............................ the job?
Chọn câu trả lời đúng
9. He (probably/ become) .......................... a successful businessman
Chọn câu trả lời đúng
10. Ok. I (help) ............................... you to deal with this.
Chọn câu trả lời đúng
Bài 3: Chia động từ thì tương lai đơn và tương lai gần.
1. I love London. I (probably / go) ...................... there next year.
Chọn câu trả lời đúng
2. Our train (leave) ............................... at 4:47.
Chọn câu trả lời đúng
3. What (wear / you) ........................... at the party tonight?
Chọn câu trả lời đúng
4. I haven't made up my mind yet. But I think I (find) ....................... something nice in my mum's wardrobe.
Chọn câu trả lời đúng
5. This is my last day here. I (go) ............................ back to England tomorrow.
Chọn câu trả lời đúng
6. Hurry up! The conference (begin) ................................. in 20 minutes.
Chọn 1 câu trả lời đúng
7. My horoscope says that I (meet) .......................... an old friend this week.
Chọn câu trả lời đúng
8. Look at these big black clouds! It (rain) ..................................
Chọn câu trả lời đúng
9. Here is the weather forecast. Tomorrow (be) ............................... dry and sunny.
Chọn câu trả lời đúng
10. What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few metres in front of her? - Oh dear! I (slip) ............................
Chọn câu trả lời đúng
Bắt đầu ngay
23 3.258