Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07078. Đã có 93 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp lại đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 8
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9
Câu 1.

Quan niệm cho thực thể vật chất là thống nhất ba hình thức của nó trong giới tự nhiên, giới vô cơ, thực vật, động vật (bao gồm con người) là của nhà triết học nào?

Câu 2.

La Mettri coi đặc tính cơ bản của vật chất là gì?

Câu 3.

Về thế giới quan La Mettri là nhà triết học thuộc trào lưu nào?

Câu 4.

Trong vấn đề nhận thức luận, khi La Mettri nói: nhờ cơ quan cảm giác mà người ta suy nghĩ, giác quan là kẻ đáng tin cậy trong đời sống hàng ngày, La Mettri đứng trên quan điểm nào?

Câu 5.

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 6.

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 7.

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 8.

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 9.

Khi khẳng định vật chất là nguyên nhân của cảm giác, Điđrô đã đứng trên quan điểm triết học nào?

Câu 10.

Tư tưởng biện chứng của Điđrô về vận động thể hiện ở chỗ nào?

Câu 11.

Quan niệm của Điđrô về nguồn gốc của ý thức con người như thế nào?

Câu 12.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 13.

Trong lĩnh vực xã hội Điđrô đứng trên quan điểm triết học nào?

Câu 14.

Những luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 15.

Triết học cổ điển Đức bảo vệ về mặt tư tưởng chế độ nhà nước nào? 

Bắt đầu ngay
1 93