Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Mã số: 12285. Đã có 207 bạn thử.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Để chuẩn bị cho kì thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 5, VnDoc.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh làm bài trực tiếp và có thể kiểm tra kết quả và đáp án sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):
1.
2.
3.
4.
Ex2: Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu ở cột B):

A

B

1. What will you be in the future?

a. Bangkok.

2. What did you do at the party?

b. I’ll be a dancer.

3. Did you go to the Tony’s birthday party?

c. We sang songs and danced.

4. Where in ThaiLand is he from?

d. No, I didn’t.

1.
2.
3.
4.
Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

has, did, is, will

1. We __________ cruise around the islands.
2. What _____________ you do at the zoo?
3. She ___________ got classes at school.
4. What___________ An Tiem like?
Ex 4: Rearrange the words into correct sentences
1. party / What / you / did / do / at / the
2. chatted / We / with / friends
3. have / Did / a / time / you / good / ?
4. lot of / a / They / me / presents / gave
5. some / English / sang / We / songs
Bắt đầu ngay
6 207