Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án (số 2)

Đề kiểm tra đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Mã số: 12286. Đã có 217 bạn thử.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Để chuẩn bị cho kì thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 5, VnDoc.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án (số 2) dưới đây. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh làm bài trực tiếp và có thể kiểm tra kết quả và đáp án sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):
1.
2.
3.
4.
Ex2: Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu ở cột B):

A

 

B

1. What subject do you like best?

a. Twice a week.

2. How do you learn to write English?

b. I like Music.

3. What book are you reading?

c. I write letters to my pen friends.

4. How often do you play table tennis?

d. I am reading Dragon Balls.

1.
2.
3.
4.
Ex3: Circle the correct answer: Khoanh tròn đáp án đúng:
1. I practise ______________ everyday.
2. How ____________ do you play table tennis?
3. I live _________ the second floor of Ha Noi Tower.
4. I ________________ cartoons last night.
Ex5: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu):
1. present/ give/ Mai/ What/ did/ birthday/you/./
2. does/ often/ What/ in/ morning/ she/ do/ the/?/
3. eat/ We/ the/ and/ rice/ in/ will/ seafood/afternoon./
4. on/floor/ lives/ Linh/ third/ the/ Ha Noi Tower/ of/./
Bắt đầu ngay
3 217