Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 7

Tính chất hóa học của bazơ

Mã số: 12473. Đã có 48 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 7 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Nhằm giúp các bạn nắm vững lý thuyết bài học Tính chất hóa học của bazơ trong chương trình học môn Hóa lớp 9, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm.

1

Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3.

2

Tất cả các bazơ nào sau đây đều bị nhiệt phân hủy:

3

Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được 2 muối nào có trong các cặp sau:

4

Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt hai chất trên:

5

Cho phương trình phản ứng sau: 2NaOH + X → 2Y + H2O X, Y lần lượt là:

6

Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:

7

Cho 38,25 g BaO tác dụng hoàn toàn với 100 g dung dịch Na2SO4. Nồng độ phần trăm và khối lượng kết tủa sau phản ứng là:

8

Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

9

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

10

Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo sản phẩm chỉ là dung dịch không màu?

Bắt đầu ngay
1 48