Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm học 2015 - 2016

Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mã số: 02086. Thời gian: 40 phút. Đã có 41.116 bạn thử.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau như chọn đáp án đúng, điền từ và nối, các em sẽ được rèn luyện lại kiến thức và ôn luyện Tiếng Anh qua kỳ thi này. Chúc các em học tập tốt!

Một số đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 qua mạng Internet khác:

Exercise 1. Choose the best answer.
1.This book ... interesting.
2. I ... happy.
3. Lan and Hoa ... students.
4. Let's learn some ...
5. My mother ... tall and beautiful.
6. Where is your father and mother? - ... are in the living room.
7. ... is the matter?
8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
9. Nam is happy ... today is his birthday.
10. Choose the part that has the underlined part pronounced differently.
Exercise 2. Fill in the blank.
Write ONE letter to make a meaningful word.
1. HA_R
2. TRE_
3. TE_CHER
4. CLO_D
5. SUBJE_T
6. DOC_OR
7. Do you want some milk? - _ _, I do not.
8. MU_IC
9. C_LOUR
Exercise 3. Cool pair matching.
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm học 2015- 2016
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm học 2015- 2016
Sau đây là một ví dụ cho em:
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm học 2015- 2016
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Exercise 4. Choose the best answer for each following question.
1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
2. Choose the odd one out.
3. Look __ the board, please.
4. She goes to school six ______ a week.
5. She loves ________ to music.
Bắt đầu ngay
699 41.116