Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 02673. Thời gian: 60 phút. Đã có 3.731 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 6 tham gia thử sức với vòng thi 12 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vượt qua các câu hỏi để chinh phục vòng thi này và rèn luyện, chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo nhé!

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 12 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2015 - 2016

 

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1.1:
Tìm x, biết: (x - 5).3 = 33
Trả lời:
x = ...............
Câu 1.2:
Cho góc xOy = 80o. Tia Oz là tia đối của tia Ox, tia Ot là tia đối của tia Oy.
Khi đó  góc xOt = .............o
Câu 1.3:
Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của AB. 
Khi đó BM = ............ cm.
Câu 1.4:
Tính: I-2010I + I5I = ............
Câu 1.5:
Tìm x, biết: 5/8 .x - 1/8 = 23/4
Trả lời:
x = .................
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 1.6:
Số giá trị nguyên của x thỏa mãn: IxI ≤ 5 là: .................
Câu 1.7:
Cho góc xOy = 100o, Oz là phân giác của góc xOy, Ot là phân giác của góc xOz.
Khi đó số đo góc xOt là: .............o.
Câu 1.8:
Một vườn trồng 450 cây ăn quả, trong đó 2/5 là cam, 50% là hồng xiêm, còn lại là bưởi.
Vậy số cây bưởi là: .............. cây.
Câu 1.9:
Một số tự nhiên khi chia cho 5 thì dư 4, khi chia cho 7 thì dư 6.
Số tự nhiên đó khi chia cho 35 sẽ có số dư là: ..................
Câu 1.10:
Số nguyên tố p sao cho p2 + 44 là số nguyên tố là p = .................
Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
(6) < ......... < .......... < .......... < ...........
Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được dãy số theo thứ tự tăng dần.
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 3.1:
Cho đoạn thẳng AB. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AM = 4cm.
Vậy AB = .............. cm.
Câu 3.2:
Tính: -1679 - 337 = ..............
Câu 3.3:
Cho điểm O nằm giữa hai điểm A, B. Biết AB = 20cm, OA - OB = 6cm.
Khi đó OA = ............. cm.
Câu 3.4:
Giá trị của tổng S = 20 + 22 + 24 + ....... + 2016 là S = ..............
Câu 3.5:
Hai số nguyên tố có tổng bằng 2005. Khi đó số lớn là: ..............
Bắt đầu ngay
73 3.731