Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit có đáp án

Mã số: 13872. Đã có 93 bạn thử.

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Nhằm củng cố kiến thức được học trong Unit 13 tiếng Anh 5 chương trình mới, VnDoc giới thiệu bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?. Đây là đề kiểm tra trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các em học sinh củng cố kiến thức tổng hợp được học trong bài 13 tiếng Anh 5 mới.

Hệ thống Bài tập tiếng Anh lớp 5 online được giới thiệu trên VnDoc.com là đề trắc nghiệm trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo, so sánh đối chiếu.

Tải đề và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 13 kèm đáp án.

Add one letter to have the correct word.
1. _EASIDE
Viết lại đầy đủ cả từ
2. PAG_DA
3. P_LACE
4. _IVER
5. HOLI_AY
6. FR_E
7. SIG_TSEEING
8. _ARDEN
9. CA_
10.STARF_UIT
Complete the sentence with the words in the box.

Holiday; funny; Imperial; China town; bay; river

1. There is a ...........................near my neighbor.
2. I am on .......................... with my friends.
3. My father usually tell .......................jokes to me.
4. What is the longest ........................ in the world?
5. We visited Hue ......................... City last week.
6. The..............................is very beautiful.
Mark the sentence with an appropriate response.
1. What does she often do in her free time? a. Yes, I do
2. Do you like drawing pictures? b. I went to Nha Trang last week.
3. I visited Ho Chi Minh city yesterday. c. She often plays chess.
4. Let’s go fishing this weekend d. What did you do in Ho Chi Minh city?
5. Where did you go last week? e. Great idea!
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Choose the best answer.
1. What ......................she do in the morning?
2. What did they do...................?
3. Do you often..........................TV?
4. My mother ........................some souvenirs in Ha Noi yesterday.
5. I like going fishing when I have ..................
6. We ....................seafood at Ha Long Bay last month.
Put the words in the correct order.
1. What/ do/ they/ do/ in/ their/ free/ time?/
2. She/ often/ plays/ table/ tennis./
3. mother/ goes/ My/ free time./ shopping/ her/ usually/ in/
4. My/ father/ goes/ fishing/ at/ weekends./
5. My/ father/ played/ beach/ volleyball/ with/ his/ friends/ yesterday./
6. mother/ her/ time?/ does/ your/ free/ What/ do/ in/
Bắt đầu ngay
1 93