Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 5 What do you do in your free time? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 mới Unit 13 What do you do in your free time? giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Read and complete.

Hi, My name's Jackson. I'm from China. I am a singer. I listen to music in my free time. 

Hello, my name is Lisa. I am from Thailand. I am a dancer. I dance very well. In my free time, I go shopping. 

Hi, my name is Son Tung. I'm from Vietnam. I am a song writer. I surf the Internet in my free time.

Name Country Job Free time activities
Jackson (1)__________ singer (2)__________
Lisa Thailand (3)__________ (4)___________
Son Tung (5)___________ song writer (6)____________

II. Add one letter to have the correct word.

1. _EASIDE

2. PAG_DA

3. P_LACE

4. _IVER

5. HOLI_AY

6. FR_E

7. SIG_TSEEING

8. _ARDEN

9. CA_

10.STARF_UIT

III. Complete the sentence with the words in the box.

Holiday; funny; Imperial; China town; bay; river;

1. There is a ...........................near my neighbor.

2. I am on .......................... with my friends.

3. My father usually tell .......................jokes to me.

4. What is the longest ........................ in the world?

5. We visited Hue ......................... City last week.

6. The..............................is very beautiful.

IV. Mark the sentence with an appropriate response.

1. What does she often do in her free time? a. Yes, I do
2. Do you like drawing pictures? b. I went to Nha Trang last week.
3. I visited Ho Chi Minh city yesterday. c. She often plays chess.
4. Let’s go fishing this weekend d. What did you do in Ho Chi Minh city?
5. Where did you go last week? e. Great idea!

V. Choose the best answer.

1. What ......................she do in the morning?

A. do

B. does

C. did

2. What did they do...................?

A. today

B. tomorrow

C. last week

3. Do you often..........................TV?

A. watch

B. watching

C. watches

4. My mother ........................some souvenirs in Ha Noi yesterday.

A. buy

B. buying

C. bought

5. I like going fishing when I have ..................

A. free time

B. homework

C. money

6. We ....................seafood at Ha Long Bay last month.

A. enjoys

B. enjoy

C. enjoyed

VI. Put the words in the correct order.

1. What/ do/ they/ do/ in/ their/ free/ time?/

.........................................................................

2. She/ often/ plays/ table/ tennis./

........................................................................

3. mother/ goes/ My/ free time./ shopping/ her/ usually/ in/

........................................................................

4. My/ father/ goes/ fishing/ at/ weekends./

........................................................................

5. My/ father/ played/ beach/ volleyball/ with/ his/ friends/ yesterday./

.........................................................................

6. mother/ her/ time?/ does/ your/ free/ What/ do/ in/

.....................................................................…

ĐÁP ÁN

I. Read and complete.

Name Country Job Free time activities
Jackson (1)___China____ singer (2)_listen to music__
Lisa Thailand (3)___dancer_______ (4)__go shopping__
Son Tung (5)___Vietnam__ song writer (6)_surf the Internet_

Hướng dẫn dịch

Xin chào, Tên tôi là Jackson. Tôi đến từ Trung Quốc. Tôi là một ca sĩ. Tôi nghe nhạc trong thời gian rảnh.

Xin chào, tôi tên là Lisa. Tôi đến từ Thái lan. Tôi là một vũ công. Tôi nhảy rất tốt. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đi mua sắm.

Xin chào, tôi tên là Sơn Tùng. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người viết bài hát. Tôi lướt Internet trong thời gian rảnh rỗi.

II. Add one letter to have the correct word.

1 - Seaside; 2 - Pagoda; 3 - Palace; 4 - River; 5 - Holiday;

6 - Free; 7 - Sightseeing; 8 - Garden; 9 - Car; 10 - Starfruit

III. Complete the sentence with the words in the box.

1 - river; 2 - holiday; 3 - funny; 4 - bay; 5 - Imperial; 6 - China town

IV. Mark the sentence with an appropriate response.

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - b

V. Choose the best answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - A; 6 - C

VI. Put the words in the correct order.

1 - What do they do in their free time?

2 - She often play table tennis.

3 - My mother usually goes shopping in her free time.

4 - My father goes fishing at weekends.

5 - My father played volleyball with his friends yesterday.

6 - What does your mother do in her free time?

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 13 What do you do in your free time? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
6 3.957
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm