Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Tổng hợp bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Mã số: 14828. Đã có 25 bạn thử.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

Mời các em luyện tập với Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1). Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 hay và chất lượng, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập và học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1) là tài liệu trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây hứng thú cho học sinh vì các con có thể biết luôn được kết quả bài làm của mình.

Mời các em luyện tiếp Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Exercise 1: Unscramble the following words
1. NGVEINE
2. GDBOYOE
3. LTEA
4. OFRM
5. TMEE
6. TOROROMW
Exercise 2: Choose the best answer
1. Where ____ England are you from?
2. Bye! _____ you on the next Monday,
3. I am from Paris. I am ______
4. It is glad to meet you, ____.
5. Hello. What ___ your first name?
6. We are ________.
7. I am ___ England. Nice to meet you, Anna.
8. Hi, everyone! I am a _____ student.
9. Good morning, ____ Hien. I ____ Linh.
Exercise 3: Complete sentences with the correct form of the verbs in brackets
1. It (be) nice to see you again.
Chỉ điền từ cần chia
3. Vietnam (be) beautiful.
4. My parents (be) teachers.
5. I (be) from Vietnam.
Exercise 4: Complete sentences with “a/an” or “_”
1. He’s _____ actor.
2. She’s _____ actress.
4. I’m _____ pilot.
Exercise 5: Reorder the words to have correct answer
1. my/ This/ Anna./ is/ classmate,/ new/
2. school/ I’m/ I’m/ for/ late/ sorry./
3. To/ again./ see/ It’s/ nice/ you/
4. fine/ I/ thanks./ am
5. old/ you/ are/ How?
Bắt đầu ngay
1 25