Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 8 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 8 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay dành cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè để có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 8 là đề ôn tập trực tuyến, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 8.

 • Exercise 1: Look at the picture and write the correct words under each picture
 • 1.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

   ______________________

  Scarf
 • 2.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  ______________________

  T-shirt
 • 3.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  ______________________

  Jacket
 • 4.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

   ______________________

  Shoes
 • Exercise 2: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 3: Choose the correct answer:
 • 1. Tommy is my friend. He is a ______ at Chu Van An Primary School.
 • 2. Her house is _____ big.
 • 3. I _____ watching television
 • 4. Linda is going to the supermarket ______ her mother
 • 5. ______ is the weather like in autumn? - It’s very windy.
 • Exercise 4: Read the passage and choose the best answer:

  It is my birthday today. I invite ten friends ____ (1) my birthday party. There ____ (2) a birthday cake in front me. My mother _____ (3) thirteen candles on my cake. All ____ (4) friends give me birthday presents. I like toys very much. I am very happy ______ (5) my birthday.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences:
 • 1. The/ season/ hottest/ What/ is/ in Vietnam?
  What is the hottest season in Vietnam?
 • 2. I often/ play football/ friends/ with my/ on Sunday.
  I often play football with my friends on Sunday.
 • 3. some/ in the/ garden./ There are/ frogs.
  There are some frogs in the garden.
 • 4. tall/ behind/ my/ aren’t/ house./ any/ trees/ There
  There aren’t any tall trees behind my house.
 • 5. do/ you/ go/to/ How often/ the/ cinema/?
  How often do you go to the cinema?
 • Exercise 6: Put the verbs in brackets in the correct form
 • 1. Where (be) ____ your books?
  Chỉ điền phần cần chia, những câu sau tương tự
  are
 • 2. _____ you (have) _____breakfast everyday?
  Do you have
 • 3. She always (go) _____ to class on time.
  goes
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm