Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 3 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5. Chúc các em học tốt.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 1 là đề ôn tập tiếng Anh được để dưới dạng trực tuyến, qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3

 • Exercise 1: Look at the picture and write the correct word
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh 1. _______________
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh 2. _______________
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh 3. _______________
 • 1.
  draw
 • 2.
  skate
 • 3.
  skip
 • Exercise 2: Choose the correct answer
 • 1. I can ____ a cat.
 • 2. What can you do? - __________
 • 3. _____ is the date today?
 • 4. My birthday is _______ the thirtieth of October.
 • 5. What nationality ____she?
 • 6. My teacher is reading a _______.
 • 7. My mother can _______ very well
 • Exercise 3: Choose odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 4: Read and match
  1. What time did you go to school yesterday? A. I work in a hospital
  2. Were you at the zoo this morning? B. No, he’s a student
  3. Where do you work? C. I went to school at 7 a.m
  4. Is your brother a farmer? D. It’s on the first of March
  5. When’s her birthday? E. No, I wasn’t. I stayed at home
 • 1.
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  A
 • 4.
  B
 • 5.
  D
 • Exercise 5: Put the word in correct order
 • 1. did/ do/ night/ what/ she/ last?
  What did she do last night?
 • 2. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon.
  We painted a nice mask this afternoon.
 • 3. evening/ piano/ the/ did/ you/ yesterday/ play/?
  Did you play the piano yesterday evening?
 • 4. chess/ did/ they/ play/?
  Did they play chess?
 • 5. were/ morning/ where/ you/ yesterday/?
  Where were you yesterday morning?
 • Exercise 6: Fill in the blank with a suitable word
 • 1. They are __________ badminton.
  playing
 • 2. Taking _______ is my hobby.
  photos
 • 3. He goes ________ school from Monday to Friday.
  to
 • 4. It’s on Nguyen Du _________.
  street
 • 5. We’re ____ for school. Let’s run.
  late
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 337
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm