Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh1. _______________
Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh2. _______________
Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh3. _______________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. I can ____ a cat

A. swim

B. skate

C. draw

D. dance

2. What can you do? - __________

A. I can’t skip

B. She can cook

C. I can play chess

D. Yes

3. _____ is the date today?

A. What

B. When

C. Where

D. How

4. My birthday is _______ the thirtieth of October

A. on

B. in

C. of

D. to

5. What nationality ____she?

A. does

B. has

C. is

D. are

6. My teacher is reading a _______.

A. music

B. video

C. dictation

D. paint

7. My mother can _______ very well

A. cook

B. cooks

C. cooking

D. cooked

Exercise 3: Choose odd one out:

1. A. hospitalB. officeC. doctorD. factory
2. A. pupilB. parentsC. grandpaD. uncle
3. A. whereB. whatC. wentD. how
4. A. farmerB. workerC. nurseD. sister
5. A. sheB. herC. hisD. my

Exercise 4: Read and match

1. What time did you go to school yesterday?A. I work in a hospital
2. Were you at the zoo this morning?B. No, he’s a student
3. Where do you work?C. I went to school at 7 a.m
4. Is your brother a farmer?D. It’s on the first of March
5. When’s her birthday?E. No, I wasn’t. I stayed at home

1 -           2 -              3 -           4 -               5 -

Exercise 5: Put the word in correct order

1. did/ do/ night/ what/ she/ last?

_________________________

2. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon

_________________________

3. evening/ piano/ the/ did/ you/ yesterday/ play/?

_________________________

4. chess/ did/ they/ play/?

_________________________

5. were/ morning/ where/ you/ yesterday/?

_________________________

Exercise 6: Fill in the blank with a suitable word

1. They are __________ badminton

2. Taking _______ is my hobby

3. He goes ________ school from Monday to Friday

4. It’s on Nguyen Du _________

5. We’re ____ for school. Let’s run

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word

1. draw

2. skate

3. skip

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. A

4. A

5. C

6. C

7. A

Exercise 3: Choose odd one out:

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

Exercise 4: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 5: Put the word in correct order

1. What did she do last night?

2. We painted a nice mask this afternoon

3. Did you play the piano yesterday evening?

4. Did they play chess?

5. Where were you yesterday morning?

Exercise 6: Fill in the blank with a suitable word

1. They are ___playing_______ badminton

2. Taking ___photos____ is my hobby

3. He goes ____to____ school from Monday to Friday

4. It’s on Nguyen Du ___street______

5. We’re _late___ for school. Let’s run

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 1, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 891
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm