Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 2

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. rulerB. workerC. rubberD. book
2. A. getB. goC. sleepD. early
3. A. whereB. whatC. wentD. how
4. A. singingB. morningC. afternoonD. night
5. A. sheB. herC. hisD. your

II. Choose the correct answer:

1. Would you like _____ beef?

A. an

B. a

C. some

D. any

2. I go to _____ at 10 p.m

A. school

B. work

C. bed

D. the zoo

3. ______ dinner, I do my homework or listen to music

A. At

B. After

C. Before

D. In

4. They live _____ France

A. in

B. on

C. under

D. for

5. I learn ______ read and write during English lesson

A. but

B. to

C. on

D. and

6. Would you like to go out with me?

A. No, I would

B. Yes, I would

C. Sorry, I can’t

D. No, please

7. Nam gets up ______ 6 o’clock every morning

A. on

B. at

C. from

D. to

8. What ____ she like? - She’s very nice

A. are

B. am

C. is

D. tobe

9. Bears like ______ fish, fruit and honey

A. eats

B. eat

C. eating

D. are eating

10. This weekend, we are going ____ a picnic with our new friends

A. from

B. for

C. of

D. with

III. Fill in the blanks with the given words

animaljumpcircusswingclimb

Linda and her friends are at the _______ (1) now. They like the _______ (2) very much. Linda like monkeys because they can _____ (3). Peter likes tiger because they can _______ (4). John like bears because they can _____ (5).

IV. Reorder the words to make sentences:

1. apple juice?/ like/ some/ Would/ you/

2. Let’s/ swimming/ go/ to/ pool/ the.

3. animals/ see/ She/ wants/ the/ to/.

4. do/ Mai/ go/ Tony/ and/ Where?

5. She/ not/ Vietnamese/ on/ Thursdays/ have/ does.

V. Read and choose T (true) or F (false)

The pupils of class are 3 are not going to have any classes next week. They’re going to help the farmers with their work on the farm. They’re going to pick apples. Many pupils think it’s much better than having classes. They’re going to get up early next Monday morning. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They’re going there by bus. They’re going to put their old clothes. They’re going to work hard.

T/F
1. The pupils of class are going to have some classes next week
2. The pupils are going to pick pears
3. The pupils are going to get up early next Monday morning
4. They’re going to meet outside the school gate at 7.30 a.m
5. The farm is far

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 2

I. Choose the odd one out

1. B

2. D

3. C

4. A

5. A

II. Choose the correct answer:

1. C

2. C

3. B

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

III. Fill in the blanks with the given words

1. circus

2. animals

3. swing

4. jump

5. climb

IV. Reorder the words to make sentences:

1. Would you like some apple juice?

2. Let’s go to the swimming pool

3. She wants to see the animals

4. Where do Mai and Tony go?

5. She does not have Vietnamese on Thursdays

V. Read and choose T (true) or F (false)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm