Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 10 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 10 do VnDoc biên soạn, giúp hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số10 là đề ôn tập trực tuyến trên VnDoc.com, thông qua kênh học tập này, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 10.

 • Exercise 1: Look at the picture and write the correct words under each picture
 • 1.
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
  Kite
 • 2.
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
  Collect stamps
 • 3.
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
  Play chess
 • 4.
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
  Birthday cake
 • 5.
  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
  Play football
 • Exercise 2: Fill in blank with suitable words/ phrases
 • 1. Anna wants to buy some chocolate, she would like to go to the ______________
  Sweet shop
 • 2. I want to buy some cakes. Let’s go to the _______________
  Bakery
 • 3. We were new clothes, get lucky money at _______________
  Tet holiday
 • 4. My uncle drives a bus. He is a bus ______________
  Driver
 • 5.
  Her sister wants to buy some pencils, pen and a ruler. She would like to go to the __________________.
  Bookshop
 • Exercise 3: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 4: Choose the correct answer
 • 1. My mother gets up early ______ to cook breakfast
 • 2. She is thirsty. She want to something to _________
 • 3. How ____ are the trousers?
 • 4. Lan’s cleaning the _____ now
 • 5. My sister likes _______ bread and drinking milk for breakfast
 • Exercise 5: Match
  1. What sports do you like? A. I am eleven years old
  2. Can you draw a picture? B. I like volleyball
  3. How old are you? C. I have it everyday
  4. When do you have English? D. I have five
  5. How many books do you have? E. No, I can’t
 • 1.
  B
 • 2.
  E
 • 3.
  A
 • 4.
  C
 • 5.
  D
 • Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences
 • 1. you/ like/ Would/ coffee?/ some/
  Would you like some coffee?
 • 2. eat/ You mustn’t/ food/ in the/ classroom.
  You mustn’t eat food in the classroom.
 • 3. go/ bus./ school/ They/ usually/ to/ by
  They usually go to school by bus.
 • 4. not/ like/ Linda/ Art/ does
  Linda does not like Art.
 • 5. two/ are/ table/ There/ my/ a/ chairs/ in/ and/ room.
  There are two chairs and a table in my room.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm