Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6

1.177 132.138
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 6
Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung.
Bài 1: Tìm x biết
a) (x – 10).11 = 22 b) 2x + 15 = -27 c) -765 – (305 + x) = 100
d) 2
x
: 4 = 16 e) 25< 2
x
< 3125 f) (17x – 25): 8 + 65 = 9
2
g) 5.(12 – x ) – 20 = 30 h) (50 – 6x).18 = 2
3
.3
2
.5
i) ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450
Bài 2: Tìm x biết
a) x +
7 1
1
15 20
b)
1 1 1
3 x .1 1
2 4 20
c)
1 3
.x + . x 2 3
2 5
d)
11 3 1
.x +
12 4 6
e)
1 2 2
3 x .
6 3 3
f) 8x – 4x = 1208
g)
0,3.x+0,6.x 9
h)
1 2 18
x + x
2 5 25
i)
2 1 3 1
x +
3 2 10 5
k)
2 1 1
: x
3 3 2
l) 2
x
+ 4.2
x
= 5 m) ( x + 2 )
5
= 2
10
n ) 1 + 2 + 3 + … + x = 78 o) ( 3x – 4 ) . ( x – 1 )
3
= 0
p) (x – 4). (x – 3 ) = 0 q)12x + 13x = 2000 r) 6x + 4x = 2010
s) x.(x+y) = 2 t) 5x – 3x – x = 20
Dạng 2 : Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối
a) |x| = 5
b) |x| < 2
c) |x| = -1
d) |x| =|-5|
e)|x +3| = 0
f) |x- 1| = 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g) |x – 5| = 10
h) |x + 1| = -2
i) |x+4| = 5 – (-1)
k)|x – 1| = -10 – 3
l) |x+2| = 12 + (-3) +|-4|
m)
n)
135 9 35x
o)
2x + 3 5
Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá
ngoặc
a) 3x – 10 = 2x + 13 b) x + 12 = -5 – x c) x + 5 = 10 –x
d) 6x + 2
3
= 2x – 12 e) 12 – x = x + 1 f) 14 + 4x = 3x + 20
g) 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4 h) 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i) 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24 k) 3(x – 2) + 2x = 10
Dạng 4: Tìm x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau
5 1173 3 300 100 2 25
) ) ) )
3 15 5 20 15 75
23 3 10 7 21
) ) )
40 4 27 9 34
x y
a b c d
x x x
x x x
e f g
x x x
Dạng 5: Tìm x nguyên để các biểu thức sau giá trị nguyên
3 2 5 11
) ) ) )
1 1 2
x
a A b B c C f D
x x x x
Dạng 6: Tìm x dựa vào quan hệ chia hết
a) Tìm số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3
b) Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2
c) Tìm x sao cho C = 21 +
3 2 3x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
d)
Tìm số tự nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9
Dạng 7: Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội
a) Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12.
b) Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28.
c) Tìm số tự nhiên x sao cho x + 15 là bội của x + 3
d) Tìm các số nguyên x, y sao cho (x+1).(y – 2) = 3
e) Tìm các số nguyên x sao cho ( x +2).(y-1) = 2
f) Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180
g) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN(x;y) = 5
h) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 32 và ƯCLN(x;y) = 8
i) Tìm số TN x biết
10; 12; 15 và 100<x<150x x x
j) Tìm số x nhỏ nhất khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30
k) 40
x , 56
x x > 6
Tham khảo chi tiết các dạng bài giải bài tập Toán 6
https://vndoc.com/mon-toan-lop-6

Dạng Toán Tìm X lớp 6

Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6 bao gồm chi tiết các dạng toán giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán tìm X rèn kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Bài tập tìm X lớp 6 số học 6 có ví dụ và bài tập vận dụng cho 7 dạng Toán tìm X lớp 6 cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải Toán chi hết, bổ sung và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi học kì 1 lớp 6, thi học sinh giỏi lớp 6.

Chuyện học và chơi tưởng như đối nghịch nhau nhưng thực ra luôn song hành cùng tuổi trẻ. Để không bị căng thẳng trong học tập, các bạn nên cân bằng giữa chơi và học để có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào bài học tiếp theo. Mời các bạn cùng làm các bài trắc nghiệm online vui sau:

Đánh giá bài viết
1.177 132.138
Toán lớp 6 Xem thêm