Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit có đáp án được VnDoc.com đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, ... với phần Từ mới tiếng Anh mới được nhắc đến trong bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 12 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức từ vựng tiếng Anh hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 mới hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 12.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation

Đề ôn tập Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm nhiều từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong Unit 2 giúp các em học sinh kiểm tra lại từ mới tiếng Anh cũng như cách phát âm, trọng âm của từ hiệu quả.

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. emigrate B. immigrate C. advocate D. inhabit

Question 2: A. confide B. comfort C. inflate D. severe

Question 3: A. biology B. environment C. geography D. scientific

Question 4: A. estimate B. prestigious C. proportion D. urbanity

Question 5: A. drawback B. greenhouse C. mindset D. overload

Question 6: A. belong B. indeed C. private D. emit

Question 7: A. architect B. electronic C. mineral D. luxury

Question 8: A. overwhelming B. incredible C. optimistic D. intellectual

Question 9: A. tendency B. incidence C. importance D. difference

Question 10: A. photocopy B. particular C. enthusiasm D. economy

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question 11: Mark: "How do you do?" - Jenny: “____”

A. I'm well. Thank you.

B. How do you do?

C. Not too bad.

D. Yeah, OK.

Question 12: Mark: “____” - Jenny: "I think there are various reasons."

A. Do you mind if I think about reasons for urbanization?

B. I'd like to invite you to think about reasons for urbanization.

C. What do you think about reasons for urbanization?

D. Would you mind thinking about the reasons for urbanization?

Question 13: Jenny: "I think higher living standard is one of the reasons that many people want to be a city dweller." - Mark: “____”

A. I couldn't agree more.

B. It's nice of you to say so.

C. That's quite all right.

D. Why not?

Question 14: Anna: "Personally, I love peaceful and quiet life in rural areas." - Jenny: “__”

A. Neither do I.

B. No, I won't.

C. So do I.

D. Yes, I like it.

Question 15: Anna: "In my opinion, some people should stay in rural areas as well as work on agriculture." - Mark: “____”

A. I'm not afraid I don't agree.

B. I'm not sure about that.

C. I'm so sorry, but I agree.

D. Not at all, thanks.

Đáp án

1. D 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. B
9. C 10. A 11. C 12. C 13. A 14. C 15. B

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Phonetics. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 443
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Xem thêm