10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 có đáp án

Trang 1/4 - 132



- 2018

0 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

132
.........................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; He =4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137, Li=7.
Câu 1: 
A.  B. Saccaroz
C.  D. Saccaroz.
Câu 2: 
2


A. 900 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 600 ml.
Câu 3:                    

A. 9,2. B. 61,4. C. 4,6. D. 27,6.
Câu 4: ?
A. 
B. 
C. H
2
N-CH
2
-CH
2
-CO-NH-CH
2
-
D. 
Câu 5:  
4
H
9
NO
2
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 6: phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC
2
H
5


A. 11,3. B. 4,2. C. 6,6. D. 8,4.
Câu 7: 

A. C
3
H
9
N. B. C
2
H
7
N. C. C
4
H
11
N. D. CH
5
N.
Câu 8: 
A. CuSO
4
. B. FeCl
3
. C. HCl. D. AlCl
3
.
Câu 9: sai?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 10: 
2+
, Mg
2+
3
HCO


A. HNO
3
. B. H
2
SO
4
. C. NaCl. D. Ca(OH)
2
.
Câu 11:   không 
A. -7. B. -6. C.  D. -6,6.
Câu 12: 
A. Mg, Al
2
O
3
, Al. B. Zn, Al
2
O
3
, Al. C. Fe, Al
2
O
3
, Mg. D. Mg, Na, K.
Câu 13:         
3
   

A. 2AgNO
3
2Ag + 2NO
2
+ O
2
B. 4AgNO
3
+ 2H
2

3
+ O
2
C. 2AgNO
3
+  + Zn(NO
3
)
2
D. Ag
2
 CO
2
.
Trang 2/4 - 132
Câu 14: 
A. NaCl, AlCl
3
, ZnCl
2
. B. Pb(NO
3
)
2
, AgNO
3
, NaCl.
C. AgNO
3
, CuSO
4
, Pb(NO
3
)
2
. D. MgSO
4
, CuSO
4
, AgNO
3
.
Câu 15: 
2
(SO
4
)
3
 

A. Na. B. Cu. C. Ba. D. Ag.
Câu 16: 
3
NH
2
, (2) C
2
H
5
NH
2
, (3) C
6
H
5
NHC
6
H
5
, (4) C
6
H
5
NH
2
(5) NH
3


A. 3, 2, 1, 4, 5 B. 3, 4, 5, 1, 2 C. 2, 1, 5, 4, 3 D. 3, 4, 5, 2, 1
Câu 17: 
A. CH
3
COONa và C
2
H
5
ONa. B. CH
3
COONa và C
2
H
5
OH.
C. CH
3
COONa và CH
3
OH. D. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH.
Câu 18: 
2
thoát ra

A. 39,4 gam. B. 57,1 gam. C. 58,1 gam. D. 53,9 gam.
Câu 19:              -   

A.  B.  C.  D. 
Câu 20: sai?
A. 
3

B. 
C. 
3

D. 
2

2

Câu 21: 
glyxylalanin, propan-1,3--1,2,3-
2


A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 22: 

3

(b) Cho Al
2
O
3


2
SO
4


2

3
.

2
(SO
4
)
3
.
NO
3

3
PO
4
.

3.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 23: 


(2) Y + Ca(HCO
3
)
2




A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 24: 
2

A. NaOH và Na
2
CO
3
B. Na
2
CO
3
và NaHCO
3
C. NaHCO
3
D. Na
2
CO
3
Trang 3/4 - 132
Câu 25: 
khí H
2

A. 4,48. B. 7,84. C. 6,72. D. 2,24.
Câu 26: 
2

2


A. 2 B. 1,25 C. 1 D. 1,5
Câu 27: 
X
Z
T
Nước brom



Nước



Dung dịch
AgNO
3
/NH
3




A.  B. 
C. etylaxetat, anilin, fru D. 
Câu 28: 

3
.
(2) 
(3) 
2



4
.H
2
O.
(6) 

(7) 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 29: 

2
SO
4
loãng.
(2) Cho NaNO
2

4



3

2
CO
3
.
(5) Cho KMnO
4


4
NO
3


4
.
à
A. 4 B. 7 C. 5 D. 6
Câu 30: 
(1) X + nH
2
O
xt
nY
(2) Y
xt
2E + 2Z
(3) 6n Z + 5n H
2
O

¸nh s¸ng
diÖp lôc
X + 6n O
2
(4) nT + nC
2
H
4
(OH)
2
xt
poli (etylen terephtalat) + 2nH
2
O
(5) T + 2 E
xt
G + 2H
2
O

A. 222. B. 202. C. 204. D. 194.
Câu 31: -Gly-Ala-X. Dung


A. 89,7. B. 89,8. C. 84,9. D. 77,9.

10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Hóa học, VnDoc mời các bạn tham khảo 10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 có đáp án. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 618
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm