200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa phần Este - Lipit

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit là tài liệu tổng hợp lý thuyết Hóa học hữu cơ về Este và Lipit có đáp án sẽ là tài liệu phù hợp để các em tự kiểm tra và bổ sung kiến thức kịp thời cho mình trước khi bước vào kì thi.

Kiến thức về Este- Lipit là một trong những nội dung quan trọng của môn Hóa, cũng là phần được nhắc đến rất nhiều trong các kì thi THPT Quốc gia, kì thi tuyển sinh Đại học. Để có thể giải quyết một cách dễ dàng các dạng bài tập về Este-Lipit các em cần nắm vững về lí thuyết kèm theo đó là những bài tập thực hành. Tài liệu trắc nghiệm Hóa 12 dưới đây sẽ giúp các em hệ thống hóa lại kiến thức cơ bản với các câu hỏi đa dạng khác nhau.

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là Este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl

B. HCOOC6H5

C. CH3CH2ONO2

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOC6H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOH

D. CH3COOCH3

Câu 3:Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOCH3

B. C2H5OC2H5

C. CH3COOCH3

D. C3H5(COOCH3)3

Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.

B. CnH2n - 2O2.

C. CnH2n + 2 - 2bO2b.

D. CnH2nO2.

Câu 5: Este no, Đơn chức, Mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n ≥ 2)

B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)

C. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)

D. CnH2nO ( n ≥ 2)

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A. chủ yếu gốc axit béo không no

B. glixerol trong phân tử

C. chủ yếu gốc axit béo no.

D. gốc axit béo.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A. Hidro hóa axit béo

B. Đehidro hóa chất béo lỏng

C. Hidro hóa chất béo lỏng

D. Xà phòng hóa chất béo lỏng

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là triete của glixerol với axit

B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo

D. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 9: Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước

B. Hidro hóa

C. Đề Hidro hóa

D. Xà phòng hóa.

Câu 10: Phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm

B. Đun Nóng glixerol với các axit béo

C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm

D. Cả A, C đều đúng

Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A. Phản ứng trung hòa

B. Phản ứng ngưng tụ

C. Phản ứng este hóa

D. Phản ứng kết hợp

Câu 12: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A. Xà phòng hóa

B. Hiđrát hóa

C. Hiđrát hóa

D. Sự lên men

Câu 13: Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. C3H7COOH

D. C2H5COO

Câu 14: Một Este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?

A. HCOOCH=CHCH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOC(CH3)=CH2

D.CH2=CHCOOCH3

Câu 15: Este đựoc tạo thành từ axit no, Đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

A. CnH2n-1COOCmH2m+1

B. CnH2n-1COOCmH2m-1

C. CnH2n+1COOCmH2m-1

D. CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 16: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Câu 17: Phản ứng Este hóa giữa ancol và etylic và axit axitic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat

B. Axyl etylat

C. Etyl axetat

D. Axetyl etylat

Câu 18: khi thủy phân Este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A. Axit axetic và ancol vinylic

B. Axit axetic và anđehit axetic

C. Axit axetic và ancol etylic

D. Axetic và ancol vinylic

Câu 19: Thủy phân Este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của Este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A. Có CTPT C2H4O

B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic

D. Là hợp chất este

Câu 21: Một Este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2

A. C3H7COOH

B. CH3COOC2H5

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Câu 22: X là một Este tạo từ axit và ancol no. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO2 Có bao nhiêu este thoả mãn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23: Trong phân tử Este no, Đơn chức, Mạch hở, Oxi chiếm 36,36% về khối lượng. Số CTPT thỏa mãn là?

A.2.

B3

C.4.

D.5

Câu 24: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH (xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 25: Este X có công thức phân tử là C6H10O4. X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được chất có thể phản ứng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam nhưng không tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu CTCT?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 26: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

A. C6H8O6

B. C9H12O6

C. C9H14O6

D. C9H16O6

Câu 27: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 28: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

A. C10H18O4

B. C4H6O4

C. C6H10O4

D. C8H14O4

Câu 29: Thuỷ phân một Este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. C2H5COOCH3

D. HCOOCH3

Câu 30: Để phân biệt các Este riêng biệt: vinyl axetat, etyl fomiat, metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng

B.Dùng dung dịch NaOH, dùng Ag2O/NH3

C. Dùng Ag2O/NH3, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng

D. Tất cả đều đúng.

Câu 31: Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo Este khi.

A. cho dư Rượu etylic hoặc dư axít axetic

B. dùng H2SO4 đặc để hút nước

C. chưng cất ngay để lấy este ra

D. cả 3 biện pháp A,B,C

Câu 32: Thuỷ phân Este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A. CH3COO-CH=CH2

B. HCOO-CH2-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-OCOH

D. CH2= CH-COOCH3

Câu 33: Thực hiện phản ứng Este hoá giữa axit ađipic {HOOC-(CH2)4-COOH} với ancol đơn chức X thu được Este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A. CH3OH

B. C2H5OH

C.C3H5OH

D. cả A, B

Câu 34: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các Este trong đó có một Este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X.

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH2=CH-COOH

D. CH3CH2COOH

Câu 35: Đun nóng Este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một Anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A. HCOOR

B. R-COO-CH=CH-R’

C. R-COO-C(R)=CH2

D. đáp án khác

Câu 36: Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X.

A. CH3COOCH2-CH2OH

B. (CH3COO)2CH-CH3

C. CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3

D. cả A và B

Câu 37: Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao
nhiêu este ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 38: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức
của B là.

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. C2H3COOH

D. không xác định

Câu 39: Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natriađipat. Công thức phân tử của A1 là.

A. C2H4O2

B. C4H6O4

C. C6H10O4

D. C8H14O4

Câu 40: Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOCH(CH3)2

B. HCOOCH(CH3)-CH2CH3

C. HCOOCH2-CH(CH3)2

D. CH3(CH2)3COOH

.......................

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12 trên VnDoc đều bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa, tổng hợp đầy đủ và đa dạng các dạng bài tập bao gồm phần lí thuyết kèm theo thực hành Giải bài tập Hóa học 12.

Để các em bước vào kì thi THPT Quốc gia và đặc biệt là kì thi Đại học với tâm lí tự tin, thoải mái thì việc ôn luyện và chuẩn bị hành trang kiến thức vô cùng quan trọng, hi vọng sẽ giúp các em được tiếp xúc với các mức độ từ dễ đến khó qua từng câu hỏi. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu khác như Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit, Các dạng bài tập trắc nghiệm Este - Lipit,...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
51 61.553
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm