200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

44 53.683

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit 

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit là tài liệu tổng hợp lý thuyết Hóa học hữu cơ về Este và Lipit có đáp án. Đây là tài liệu tham khảo cho các em học sinh học sinh phục vụ cho học tập, ôn thi giữa kì, ôn thi cuối kì, cũng như ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi đại học môn Hóa được hiệu quả nhất.

Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 1: Este

Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 1

Các dạng bài tập trắc nghiệm Este - Lipit

Bài tập hóa vô cơ giải theo phương pháp bảo toàn electron

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl      B. HCOOC6H5      C. CH3CH2ONO2      D. Tất cả đều đúng

Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOC6H5     B. HCOOCH3      C. CH3COOH         D. CH3COOCH3

Câu 3:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOCH3      B. C2H5OC2H5     C. CH3COOCH3      D. C3H5(COOCH3)3

Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.    B. CnH2n - 2O2.     C. CnH2n + 2 - 2bO2b.     D. CnH2nO2.

Câu 5: Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n ≥ 2)     B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)    C. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)     D. CnH2nO ( n ≥ 2)

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A. chủ yếu gốc axitbeos không no        B. glixerol trong phân tử

C. chủ yếu gốc axit béo no.            D. gốc axit béo.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A. Hidro hóa axit béo           B. Đehidro hóa chất béo lỏng

C. Hidro hóa chất béo lỏng       D. Xà phòng hóa chất béo lỏng

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là triete của glixerol với axit         B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo    D. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 9:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước     B. Hidro hóa     C. Đề Hidro hóa      D. Xà phòng hóa.

Câu 10: phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm       B. Đun Nóng glixerol với các axit béo

C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm       D. Cả A, C đều đúng

Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A. Phản ứng trung hòa          B. Phản ứng ngưng tụ   

C. Phản ứng este hóa           D. Phản ứng kết hợp

Câu 12: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A. Xà phòng hóa     B. Hiđrát hóa    B. Hiđrát hóa    D. Sự lên men

Câu 13: Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7     B. C2H5COOCH3    C. C3H7COOH    D. C2H5COO

Câu 14: Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?

A. HCOOCH=CHCH3   B. CH3COOCH=CH2   C. HCOOC(CH3)=CH2    D.CH2=CHCOOCH3

Câu 15: Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

A. CnH2n-1COOCmH2m+1            B. CnH2n-1COOCmH2m-1   

C. CnH2n+1COOCmH2m-1           D. CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 16: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5     B. CH3COOCH3    C. HCOOC3H7     D. C2H5COOCH3

Câu 17: Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat     B. Axyl etylat       C. Etyl axetat      D. Axetyl etylat

Câu 18: khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A. Axit axetic và ancol vinylic           B. Axit axetic và anđehit axetic

C. Axit axetic và ancol etylic            D. Axetic và ancol vinylic

Câu 19: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. CH3COOCH=CH2                B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3               D. CH2=CHCOOCH3

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A. Có CTPT C2H4O                 B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic        D. Là hợp chất este

Câu 21: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2

A. C3H7COOH                    B. CH3COOC2H5

C. HCOOC3H7                    D. C2H5COOCH3

Đánh giá bài viết
44 53.683
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm