5 quy tắc để sử dụng thành thạo Gerund và Infinitive

VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Danh động t (Gerund) và Động t nguyên mu (Infinitive) là gì?
Danh động t (Gerund) nhng t cấu trúc như một động từ, nhưng lại chc
năng làm danh từ. Danh động t là những động t thêm “ing” để biến thành danh t.
Động t nguyên mu (infinitive) trong tiếng Anh những động t cu trúc bản
nht. Nói cách khác, chúng những động t xut hin trong t đin tiếng Anh mà chúng
ta th d dàng tìm thấy được. Động t nguyên mẫu thường được chia thành 2 loi:
động t đi kèm bởi “to”, và động t không có “to”.
5 quy tắc để s dng thành tho Gerund và Infinitive
Qui tc 1: Gerunds có th làm ch ng trong câu
Hãy theo dõi mt vài ví d sau:
Swimming is good for your health.
Making mistakes bring me more experiences.
Becoming an engineer is a childhood dream
Nhng t được in đậm (“swimming,” “making mistakes,” “Becoming an engineer ”)
những danh động t vi chức năng làm chủ ng trong câu.
Qui tc 2: C Gerunds và Infinitive đều có th làm tân ng
Bn th nói “I enjoy drawing.” bạn cũng thể nói “Yesterday, I decided to
draw.”
Các động t đi kèm với Infinitive:
agree: I agreed to help her.
decide: I decided not to take part in the meeting.
deserve: Everyone deserves to be respected.
expect: I expect to see the new movie tomorrow.
hope: We were hoping to avoid traffic by leaving early.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
learn: He learned not to trust anyone.
need: She needs to learn English.
offer: I offered to help Susan with homework.
plan: We are planning to our picnic tomorrow.
promise: My mother promised to buy a new dress for me.
seem: We seem to be lost.
wait: I cannot wait to see him.
want: I want to go to the movie theater.
Các động t đi kèm với Gerunds:
admit: They admitted going to the zoo.
advise: I advise proceeding (moving forward) with caution.
avoid: She avoided asking him the question about his mother.
consider (think about): I considered staying silent, but I had to tell her.
deny: I denied going to the party.
involve: The course involved writing three tests.
mention (say something): She mentioned seeing my brother at the school.
recommend: I recommend watching this movie.
risk: Don’t risk losing your job!
suggest: I suggest going to the library.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Qui tc 3: Infinitive có th s dng sau mt s tính t
Ví d:
It is not easy to graduate from university.
It is necessary to speak English to work in a hotel.
It is wonderful to have close friends.
Khi miêu t mt th gì đó bng tính t (Nhng t in nghiêng trong ví d), thì theo sau
phi là mt infinitive. S dụng gerunds trong trường hp này là sai.
Tuy nhiên, nếu bn mun biến nhng t in đậm thành ch ng, bn s phi chuyn chúng
thành gerunds (xem qui tc 1)
Graduating from university is not easy.
Speaking English is necessary to work in a hotel.
Having close friends is wonderful.
Qui tc 4: Ch infinitives được dùng sau tân ng ch người.
“We asked her not to go.”
Trong d này, “we” ch ngữ, “asked” động từ, “her” tân ngữ của đại t
“she.” vậy bn phi s dụng infinitive (“to go”), sau tân ngữ đó, không phải
gerunds.
ask: Can I ask him to help me clean the floor?
expect: I never expected him to become my boyfriend.
hire (give a job to someone): Did the company hire you just to sit in your office?
invite: I invited her to attend my birthday party.
order: She ordered the child to stay at home.
remind: Please remind me to go to work.
require: This job required us to have experience.

Cách sử dụng Gerund và Infinitive

Gerund và Infinitive là hai loại động từ xuất hiện phổ biến trong tiếng Anh nhưng không phải ai cũng nắm rõ cách sử dụng của chúng. Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi đến các bạn 5 quy tắc để sử dụng thành thạo Gerund và Infinitive. Các bạn hãy tải về và ghi nhớ nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
4 3.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm