Bài tập mạo từ trong tiếng Anh

1 1.252
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Mo t
Câu 1. There was _______ piano in the corner of the room.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 2. It is fun to learn English on _______ computer.
A. a
B. an
C. _______
D. the
Câu 3. Are they _________ students?
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 4. Have you ever been to _______ British Museum.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 5. We only have _______ hour to complete the test.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 6. ______ Hyde Park is a very large park in central London.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 7. I would like _______ rice with my curry.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 8. He is ______ English man.
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 9. He is ________ English.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
A. a
B. an
C. __
D. the
Câu 10. We may have ______ look at the magazines?
A. ___
B. a
C. the
D. an
Câu 11. Children usually begin to go to _____ school at ______ age of six.
A. the, the
B. a, a
C. ___, the
D. the, a
Câu 12. Finally we got to ______ house where our grandfather and grandmother had once
lived.
A. the
B. an
C. ___
D. an
Câu 13. Sam is _______ man to speak at the conference tomorrow.
A. ___
B. a
C. the
D. an
Câu 14. Birds can fly in _________ sky.
A. an
B. the
C. ___
D. a
Câu 15. All work had to be done by _____ hand when there were no modern machines.
A. an
B. the
C. ___
D. a
Câu 16. She is _______ tallest girl in the school.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 17. Where is ______ pretty, pink sweater I bought last week?
A. a
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
B. an
C. the
D. ___
Câu 18. I want to see _______ movie. I don't care which one we see. I just want to get out
of the house tonight.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 19. Can you play _______ piano?
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 20. Do you like _______ my new glasses?
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 21. I want to introduce you to Sharon. She is _____ very nice person.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 22. She needs ________ water. She is really thirsty.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 23. Canada is one of ________ biggest countries in the world.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 24. Quick! Someone call _____ police. I need help right now.
A. a
B. an
C. the
D. ___
Câu 25. Do you like _______ my wedding dress?
A. a
B. an

Bài tập Mạo từ trong tiếng Anh

Trong bài viết này, VnDoc xin chia sẻ Bài tập mạo từ trong tiếng Anh bao gồm bài tập trắc nghiệm thực hành giúp các bạn ôn tập và rèn luyện để biết cách sử dụng A/ An và The một cách nhuần nhuyễn và thành thạo. Sau đây mời các bạn cùng luyện tập nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.252
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm