Bài tập trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án

Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ A An The là một trong những điểm khó khăn trong ngữ pháp tiếng Anh. Có rất nhiều quy tắc, trường hợp ngoại lệ về mảng ngữ pháp này. Mời các bạn tham khảo đề ôn tập trắc nghiệm chuyên đề Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án dưới đây để nắm chắc hơn phần ngữ pháp này nhé!

Exercise 1

1. I would live to live by _____ sea

a. the b. a b. an d. no article

2. Harry is a sailor. He spends most of his life at______ see.

a. a b. an c. the d. no article

3. There are billions of stars in ______ space.

a. a b. an c. no article d. the

4. He tried to park his car but______ space wasn't big enough.

a. the b. a c. an d. no article

5. We often watch______ television

a. the b. a c. an d. no article

6. Can you turn off______ television, please?

a. the b. a c. an d. no article

7. We had______ dinner in a restaurant.

a. b. an c. no article d. the

8. We had______ meal in a restaurant.

a. a b. an c. the d. no article

9. Thank you. That was______ very nice lunch.

a. a b. an c. the d. no article

10. Where can______ people buy everything they need?

a. the b. a c. an d. no article is needed

11. Her parents are now working in ______ Europe.

a. the b. a c. an d. no article is needed

12. He majors______ in English.

a. a b. an c. the d. no article is needed

13. Mark Twain, ______ American writer, wrote "Life on the Mississippi River".

a. an b. a c. the d. no article

14. Paris is splendid by ______ night.

a. a b. an c. the d. no article

15. We might be able to catch______ last train if we hurried.

a. a b. an c. the d. no article

16. ______ used razor blade is______ useless thing.

a. The/ the b. A/ a c. An/ an d. no article

17. We live at______ third house from the church.

a. the b. a c. an d. no article

18. My aunt has______ interesting novel.

a. the b. an c. a d. no article

19. It was______ best film I had ever read.

a. the b. an c. a d. no article

20. A video lab is______ useful means for language learning.

a. the b. an c. a d. no article

Đáp án

1a 2d 3c 4a 5d 6a 7c 8a 9a 10d

11d 12d 13a 14d 15c 16b 17a 18c 19a 20c

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 27.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm