Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

Bài tập phòng dịch Corona lớp 6 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 trong thời gian phòng chống dịch bệnh Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh lớp 6 hiệu quả trước khi tham gia kì thi giữa kì 2 lớp 6 sắp tới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Find which word does not belong to each group.

1. A. director B. viewer C. audience D. watcher
2. A. international B. local C. national D. boring
3. A. studio B. cartoon C. world news D. document
4. A. newsreader B. programme C. comedian D. producer
5. A. reporter B. cartoon C. exciting D. popular

II. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. VTV is a _______ TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewers in Vietnam.

A. national

B. international

C. local

D. wide

2. What’s your __________ TV programme?

A. best

B. good

C. favourite

D. like

3. My family enjoys watching game shows ________ they are very exciting and interesting.

A. so

B. because

C. but

D. and

4. ___do you like the modern English programme?- Because it helps me with my English.

A. What

B. Where

C. Who

D. Why

5. Disney channel is one of the most __________channels __________ children.

A. good – for

B. exciting – of

C. popular – to

D. popular – for

6. My father likes watching sports __________ on VTV3.

A. channels

B. events

C. athletes

D. matches

7. The football match is on at 2 am __________ I can’t watch it.

A. so

B. because

C. but

D. then

8. My brother wants to become a __________ to tell TV viewers what the weather is like.

A. newsreader

B. actor

C. weatherman

D. producer

9. TV __________ can join in some game shows through telephone or by email.

A. weathermen

B. people

C. viewers

D. newsreaders

10. __________ are films by pictures, not real people and often for children.

A. Documentary

B. Cartoon

C. Love stories

D. Detective story

III. Match the questions in the first column with the answers in the second column.

1. How often do you watch football on TV?

a. In 1926.

2. Where is Hollywood?

b. It’s on VTV3.

3. What channel in the film on?

c. In California, USA.

4. What time is the cartoon on?

d. Because it’s very exciting.

5. What is the name of your favourite TV programme?

e. About two hours a day.

6. Why do you like the programme?

f. Because they are colourful and funny.

7. How many hours a day do you watch?

g. It’s Steven Spielberg.

8. Who is the director of the film?

h. It’s at 7.30 pm.

9. When did John Logie Baird make the first TV set?

i. It’s the science programme.

10. Why do you like cartoon?

j. Twice a week. Usually at weekend

IV. complete the following sentences with the words below.

news / popular / live / volume/ weatherman

1. My Tam’s __________________show at Lan Anh Stadium will be on TV next Sunday.

2. The Voice Kids is a ____________programme. Everyone watches it on Saturday nights.

3. The ___________________ programme is on VTV3 at 7pm every day.

4. I want to be a __________________in the future to tell people what the weather’s like.

5. Could you please turn down the ___________________? It is too loud.

V. Complete the following sentences with the words given.

and / but / so / because / although

1. Children love cartoons ___________________ they make them feel happy.

2. ___________________the newsreader speaks really fast, my father can hear everything.

3. The animal programme is so late ___________________ I can’t wait for it.

4. Some game shows are popular, ___________________ I never watch them.

5. My sister is a weatherwoman, ___________________ my father is a newsreader.

ĐÁP ÁN

I. Find which word does not belong to each group.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - D

II. Choose the best answer (A, B, C or D).

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - B

III. Match the questions in the first column with the answers in the second column.

1 - j; 2 - c; 3 - b; 4 - h; 5 - i; 6 - d; 7 - e; 8 - g; 9 - a; 10 - f

IV. complete the following sentences with the words below.

1 - live; 2 - popular; 3 - news; 4 - weatherman; 5 - volume

V. Complete the following sentences with the words given.

1 - because; 2 - Although; 3 - and; 4 - but; 5 - but

- Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà phòng dịch Corona môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 3.775
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm