Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 8 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

Bài tập phòng dịch Corona lớp 8 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 trong thời gian phòng chống dịch bệnh Corona dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 8 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 8 gồm nhiều dạng bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh lớp 8 hiệu quả trước khi tham gia kì thi giữa kì 2 lớp 8 sắp tới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. watched

B. washed

C. danced

D. played

2. A. goes

B. watches

C. misses

D. brushes

3. A. come

B. mother

C. open

D. some

4. A. mention

B. question

C. action

D. education

5. A. who

B. when

C. where

D. what

VOCABURLARY AND GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1.I like ______________back my home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues

B. to continue

C. continued

D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution

B. pollute

C. polluted

D. polluting

4. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die

B. to die

C. dead

D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating

B. contaminate

C. contaminated

D. contamination

7. If we ______________water carefully, more people will have fresh water.

A. will use

B. would use

C. using

D. use

8. If the factory continues dumping poison ________________ the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. into

B. to

C. about

D. in

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form. (Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1.If we (recycle) ________ more, we will help the Earth.

2. Factories (not dump) ______________waste into rivers if the government fine them heavily.

3. If people travel to work by bus, there (be) ______________fewer car fumes.

4. We (save) ________________thousands of trees if we don’t waste paper.

5. If we use water carefully, more people (have) ______________fresh water.

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form. (Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If he (study) ________________ harder, he can pass an exam.

2. She may be late if she (not hurry) ________________.

3.If you study harder, you (pass) ________________ the exam.

4. If you are kind to me, I (be) _______________ good to you.

5.If he (give) _______________ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.

6.If you (be) ________________ the president, what would you do to help the environment ?

7.They get sick so often.If they exercised more, they (be) ________________ heathier.

8.If I (have) ________________ one million US dollars , I would build more parks in our city.

9.Quan’s mother is unhappy. If Quan tided his room every day, his mother (not be) ______

so upset.

10.There isn’t a garden at house .If there were, we (grow) ________________ vegetables.

- Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà phòng dịch Corona môn tiếng Anh lớp 8 mới. Ngoài ra, VnDoc.com cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 mới khác nhau như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... mới nhất theo chương trình học của bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đánh giá bài viết
4 1.653
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm