Bài tập unit 14 lớp 4 What does he look like? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 14 What does he look like? online

Bài tập unit 14 tiếng Anh lớp 4 What does he look like? có đáp án tổng hợp lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 14 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer.
 • 1. What does he look ….. ?
 • 2. I like bread. It’s my favourite …………..
 • 3. Do you like Vietnamese? Yes, I ………..
 • 4. I’m ……….. than my sister.
 • 5. I go to work……… 7.15 am.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 147
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm