Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
ĐỀ 1
Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):
1. doll
paint
kite
balloon
2. house
tree
roof
balcony
3. rarely
Never
once
skate
4. gentle
brilliant
patriotic
people
Ex2: Match the sentences in column A with those in column B
A
B
1. What’s your favourite game?
a. I’m reading The Legend of Starfruit
Tree.
2. What did you do at the zoo?
b. We’ll build some sandcastles.
3. What book are you reading?
c. We walked around to see the animals.
4. What will we do in the morning?
d. It’s shuttlecock sport.
Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ
cho trong bảng)
birthday present, like, will, often
1. How ______________ do you play table tennis? Once a week.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. What is your cottage ___________, Linda? It’s a large cottage. It’s got a yellow roof.
3. What ______________ did you give her, Nam? A dictionary.
4. What ___________ you be in the future? - A doctor.
Ex4: Read and circle A, B or C (Đọc khoanh tròn vào A, B hoặc C):
My name is Tom. I love reading comic books very much in my free time. My
favourite book is Conan. The main character is Jimmy Kudo. He is a brilliant school pupil.
He often helps the Japanese police as a detective. In one case, he changes his name into
Conan Kudo. I like him very much because he is very intelligent and brave. I really want to
be a detective to fight against the Black Organization. Now I am studying hard at school. I
hope my dream will be real some day.
1. Kudo often helps ________________________ as a detective.
A. the pupils
2. He loves reading _______________________ best.
A. Conan
B. Dragon Balls
C. Harry Potter
3. Tom likes him very much because he is very _____________________________.
A. brave and clever
B. intelligent and miserable
C. intelligent and brave
4. Tom dreams of being ____________________ in the future.
A. a football player
B. a detective
C. a police
Ex5: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)
1. in/ often/ What/ morning/ she/ do/ the/does/ ?/
…………………………………………………………...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. two/ jumping/ I/ the/ hoops/ through/ saw/ burning/ tigers/./
……………………………………………………………
3. will/ be/ What/ in/ future/ you/ the/ ?/
………………………………………………………………...
4. a/ in/ evening/ set up/ We/ the/ will/ campfire/./
…………………………………………………………………
5. Is/ An Tiem/ and/ hard working/ miserable/./
…………………………………………………………………...
ĐÁP ÁN
Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):
1 - paint; 2 - tree; 3 - skate; 4 - people
Ex2: Match the sentences in column A with those in column B
1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b
Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ
cho trong bảng)
1 - often; 2 - like; 3 - birthday present; 4 - will
Ex4: Read and circle A, B or C (Đọc khoanh tròn vào A, B hoặc C):
1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - B
Ex5: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)
1 - What does she often do in the morning?
2 - I saw the tigers jumping through burning hoops.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 cơ bản như: Chọn từ khác loại, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Tìm lỗi sai và sửa, ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 5 có thể đối chiếu với kết quả bài làm một cách chính xác. VnDoc.com hy vọng rằng bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2019 - 2020 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 5.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bộ 7 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 5 có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
40 10.845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm