Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Chọn một từ khác loại.

1. a.listened b.went c.watched d.played
2. a.reading b.sing c.speaking d.cleaning
3. a.Thursday b.November c.December d.February
4. a.twenty b.tenth c.thirty d.forty-two
5. a.English b.Australia c.Chinese d.Japanese

Chọn đáp án đúng

1.There ___ a lot of students at the festival.

a.is

b.were

c.was

2.Our parents ___ TV now.

a.are watching

b.watches

c.watched

3.She ___ pictures last Sunday.

a.draws

b.drew

c.drawing

4.We ___ at home yesterday.

a.was

b.were

c.are

5.___ often do you go swimming?

a.How

b.What

c.When

6.Trung was born ____ may 5th 2002.

a.in

b.on

c.at

7.They ___ Music and Science today.

a.don't

b.have

c.has

8.what ___ his mother do?

a.do

b.does

c.doing

9.___ play skipping rope.

a.let

b.let is

c.let's

10.We had a song festival ______

a.now

b.yesterday

c.today

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1.Song /They /the /Festival /at /were.

________________________________________

2.do / you /What /be/ want /in /future /the /to ?

________________________________

3.was/ your / When / son /born?

____________________________________________

4.today / What /date /is / the ?

______________________________________________

5.uncle /works/ farm/ on /My/ the.

__________________________________________

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi dưới đây.

Hi. My name is Thuan. I'm a worker. I work in a big factory. I get up early in the morning. I go to work at six thirty. I have lunch in the canteen. I always have rice and pork for lunch. I don't like bread and eggs.I always play sports after work. I go home at six p.m . I often stay at home in the evening. I usually watch TV or read newspapers. At the weekend I often play with my children . We go to bed at ten.thirty p.m .

1.What is his name? ______________________________________________________

2.What is his job? ________________________________________________________

3.Where does he work? ___________________________________________________

4.Does he get up late ? ____________________________________________________

5.What time does he go to work ? ___________________________________________

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.

1.Nga wants to be a singer. ________________________________________________

2.I often go to bed at 10.00 p.m.______________________________________________

3.My father works in a factory. _____________________________________________

4.We were at the School Festival yesterday. ___________________________________

5.He often played with his children in the evening .

_______________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

Chọn một từ khác loại.

1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - b

Chọn đáp án đúng

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - a; 6 - b; 7 - b; 8 - b; 9 - c; 10 - b

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1 - They were at Song Festival.

2 - What do you want to do in the future?

3 - When was your son born?

4 - What is the date today?

5 - My uncle works on the farm.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi dưới đây.

1 - His name is Thuan.

2 - He is a worker.

3 - He works in a big factory.

4 - No, he doesn’t.

5 - He goes to work at six thirty.

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.

1 - What does Nga want to be?

2 - What time do you often go to bed?

3 - Where does your father work?

4 - When were you at School Festival?

5 - What did he often do with his children in the evening?

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
43 4.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm