Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 được biên tập theo SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1 - 10 học kì 1 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Ex1: Match the sentences in column A with those in column B

A

B

1. What subject do you like best?

a. Twice a week.

2. How do you learn to write English?

b. I like Music.

3. What book are you reading?

c. I write letters to my pen friends.

4. How often do you play table tennis?

d. I am reading Dragon Balls.

Ex2: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

What, a, on, is

1. Teachers’ Day is _______________ November 20th.

2. ________________ is Son Goku like? He’s intelligent and brave.

3. My father often plays tennis once ___________ week.

4. This card ___________ for you.

Ex3: Answer the question (Trả lời các câu hỏi sau):

1. How do you learn to speak English?

………………………………………………………………...

2. What did you do at the party?

……………………………………………………………...

3. What’s your favourite game?

………………………………………………………………………...

4. What book are you reading?

……………………………………………………………………...

Ex4: Circle the correct answer: Khoanh tròn đáp án đúng:

1. This beautiful flower is ……………. you.

A. to

B. of

C. for

D. in

2. ……………… is Teachers’ Day in Malaysia?

A. Who

B. What

C. Where

D. When

3. ……………….. you like English?

A. Do

B. Are

C. Is

D. Doing

4. I saw two tigers .. through the burning hoops.

A. jumped

B. jumping

C. to jump

D. to jumping

5. I practise ______________ everyday.

A. to speak

B. speak

C. speaking

D. spoke

6. How ____________ do you play table tennis?

A. many

B. much

C. will

D. often

7. I live _________ the second floor of Ha Noi Tower.

A. on

B. at

C. In

D. of

8. I _____________ cartoons last night.

A. will watch

B. watched

C. to watch

D. Watching

ĐÁP ÁN

Ex1: Match the sentences in column A with those in column B

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

Ex2: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

1 - on; 2 - What; 3 - a; 4 - is

Ex3: Answer the question (Trả lời các câu hỏi sau):

Học sinh tự trả lời

Gợi ý:

1 - I talk with my English teacher and friends.

2 - I sang and danced.

3 - I like playing hide and seek.

4 - I am reading Detective Conan.

Ex4: Circle the correct answer: Khoanh tròn đáp án đúng:

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - C; 6 - D; 7 - A; 8 - B

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 3.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm