Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):

1. Indonesia

Thailand

Australian

Malaysia

2. future

Nurse

Doctor

dentist

3. snake

mouse

Goose

trick

4. banana

watermelon

Starfruit

fruit

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B

A

B

1. What is Harry Potter like?

a. English.

2. What did you do last night?

b. It’s on November 25th.

3. What subject do you like best?

c. I watched TV.

4. When’s Teachers’ Day in Indonesia?

d. He’s good-natured and intelligent.

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

did, does, nationality, like

1. What _____________ he often do in the afternoon? – He has PE in the gym.

2. What is his _________________? – He’s Thai.

3. What subject do you ____________ best? – Music.

4. What _____________ you see at the animal show? – I saw a snake dancing.

Ex4: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)

1. you/ animal/ show/ What/ did/ see/ at/ the/?/

…………………………………………………………………...

2. am/ I/ reading/ of/ the/ legend/ Hoan Kiem Lake/./

…………………………………………………………….

3. favourite/ game/ blind man’s bluff/ My/ is/./

…………………………………………………………………...

4. present/ give/ Mai/ What/ did/ birthday/you/?/

…………………………………….……….…………………...

5. does/ often/ What/ in/ morning/ she/ do/ the/?/

………………………………….…………………………...

6. eat/ We/ the/ and/ rice/ in/ will/ seafood/afternoon./

…...…………………………………………………….

7. on/floor/ lives/ Linh/ third/ the/ Ha Noi Tower/ of/./

………………………………………………………...

ĐÁP ÁN

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):

1 - Australian; 2 - future; 3 - trick; 4 - fruit

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

1 - does; 2 - nationality; 3 - like; 4 - did

Ex4: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu)

1 - What animal did you see at the show?

2 - I am reading the legend of Hoan Kiem Lake.

3 - My favorite game is blind man’s bluff.

4 - What birthday present did Mai give you?

5 - What does she often do in the morning?

6 - We will eat rice and seafood in the afternoon.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
34 6.915
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm