Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Khoanh tròn từ khác loại

1. trick

snake

Seal

horse

2. basketball

table tennis

sometimes

rollerskating

3. play

gentle

Visit

watch

4. character

gentle

clever

Brave

5. France

Lao

Paris

Thailand

6. moose

choose

giraffe

Seal

Nối câu ở cột A với câu ở cột B

A

B

1. What will you be in the future?

a. Bangkok.

2. What did you do at the party?

b. I’ll be a dancer.

3. Did you go to the Tony’s birthday party?

c. We sang songs and danced.

4. Where in ThaiLand is he from?

d. No, I didn’t.

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1.letter/ a / writing / is / sister / My.

__________________________________________

2.the / subjects/ do / most / What/ you/ like/ ?

___________________________________

3.always/ His / father / up/ at / gets/ 5.30 / morning/ every.

_______________________________________________________________________

4.your / Where/ work / does / mother ?

_______________________________________

5.August / 1st / born / I / 1995 / on/ was.

______________________________________

Chọn đáp án đúng

1. Is that ___ house?

a.you

b.your

c.my

2.He likes ___ a bike.

a.ride

b.rode

c.riding

3.what ___ you do yesterday?

a.did

b.do

c.are

4.Lili is from ______ .

a.Singaporean

b.Singapore

c.American

5.I don't like Maths ___ it's difficult.

a.but

b.so

c.because

6.___ is your birthday ?

a.When

b.Where

c.What

7.He ____ born in September.

a.were

b.is

c.was

8.I ____ go to school by bus.

a.don't

b.am not

c.like

9.___ you want to ride a bike with us ?

a.can

b.are

c.do

10.He is a worker. He ___ in the factory.

a.working

b.worked

c.works

ĐÁP ÁN

Khoanh tròn từ khác loại

1 - trick; 2 - sometimes; 3 - gentle; 4 - character; 5 - Paris; 6 - choose

Nối câu ở cột A với câu ở cột B

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1 - My sister is writing a letter.

2 - What subjects do you like most?

3 - His father always gets up at 5.30 every morning.

4 - Where does your mother work?

5 - I was born on August 1st, 1995

Chọn đáp án đúng

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - c; 6 - a; 7 - c; 8 - a; 9 - c; 10 - c

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
22 3.228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm