Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Chọn một từ khác loại.

1. a.Vietnam b.America c.Singaporean d.England
2.a.Monday b.Tuesday c.September d.Saturday
3.a.nurse b.farmer c.engineer d.teaches
4.a.write b.song c. dance d.swim
5.a.football b. puzzle c.hide and seek d.crossword

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1. he / want / play / soccer / not / doesn't.

______________________________________

2.go / How /do /you /swimming /often?

_______________________________________

3.works /Her /brother /hospital/ the/ in.

_______________________________________

4.yesterday /Peter /stayed /home /at.

_________________________________________

5.table /His /sport /favourite /tennis /is.

______________________________________

Tìm và sửa lỗi sai.

1. She are listening to music now.

____________________________________________

2. He was born on October 1th 2001.

_________________________________________

3. Was you at home yesterday?

______________________________________________

4. My brother have many toy cars .

__________________________________________

5. he wants to be a artist.

___________________________________________________

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

I, Hi. my name is Lien. I'm from Thai Binh. I'm ten years old. I'm a student at Tran Quoc Toan Primary School. My school is big and nice.At school I study many subjects such as Maths , Vietnamese, Informatics,Music, Art and......... .Maths is my favourite subject. I also like Music.I often sing many songs in my free time. In the future I want to be a famous singer.

1.What's her name?

______________________________________________________

2.Where is she from?

______________________________________________________

3.How old is she?

________________________________________________________

4. Where does she go to school?

____________________________________________

5.Is her school small?

_____________________________________________________

ĐÁP ÁN

Chọn một từ khác loại.

1 - c; 2 - c; 3 - d; 4 - b; 5 - a

Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.

1 - He doesn’t want to play soccer.

2 - How do you often go swimming?

3 - Her brother works in the hospital.

4 - Peter stayed at home yesterday.

5 - His favorite sport is table tennis.

Tìm và sửa lỗi sai.

1 - are thành is

2 - 1th thành 1st

3 - Was thành were

4 - have thành has

5 - a thành an

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1 - Her name is Lien.

2 - She is from Thai Binh.

3 - She is ten years old.

4 - She goes to Tran Quoc Toan Primary School.

5 - No, it isn’t.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 4.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm