134 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng việt lớp 5 (Có đáp án)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề trắc nghiệm môn Tiếng việt lớp 5
C©u 1
:
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc tiÕng o mang nghÜa :
gi÷, chÞu tr¸ch nhiÖm
a. B¶o kiÕm b. B¶o toµn
c. B¶o ngäc d. Gia b¶o
C©u 2: a. §ång nghÜa víi h¹nh phóc tõ:
A. Sung síng
C. Phóc hËu
B. To¹i nguyÖn
D. Giµu
b. Tr¸i nghÜa víi h¹nh phóc tõ:
A. Tóng thiÕu
C. Gian khæ
B. BÊt h¹nh
D. Phóc tra
C©u 3: y nhËn t c¸ch s¾p xÕp trÝ c¸c tr¹ng ng÷ trong c¸c c©u díi ®©y ®¸nh dÊu X vµo
nh÷ng c©u ®óng:
a) Lóc t¶ng s¸ng, ë qu·ng ®êng y, lóc chËp tèi, xe qua l¹i p nËp.
b) Lóc t¶ng s¸ng c chËp tèi, ë qu·ng ®êng nµy, xe qua i rÊt tÊp nËp.
c) ë qu·ng ®êng y, lóc t¶ng s¸ng lóc chËp tèi xe qua l¹i rÊt p nËp.
d) Lóc chËp i ë qu·ng ®êng y, lóc ng s¸ng lóc chËp tèi, xe cé qua l¹i rÊt
tÊp nËp.
C©u 4: o díi ®©y tiÕng “b¶o” kh«ng nghÜa “gi÷, chÞu tr¸ch nhiÖm”.
A. b¶o B. b¶o hµnh C. b¶o kiÕm D. b¶o qu¶n
C©u 5: C©u v¨n nµo díi ®©y dïng sai quan tõ:
A. Tuy trêi ma to nhng b¹n vÉn ®Õn líp ®óng giê.
B. Th¾ng gÇy nhng rÊt khoÎ.
C. §Êt cã chÊt mµu nu«i c©y lín.
D. §ªm cµng khuya, tr¨ng cµng s¸ng.
C©u 6 :
nµo díi ®©y kh«ng ®ång nghÜa víi c¸c cßn l¹i?
A. CÇm. B. N¾m
C. Câng. D. X¸ch.
C©u 7 : Cho ®o¹n th¬ sau:
Muèn cho t hiÓu biÕt
ThÕ sinh ra
b¶o cho ngoan
d¹y cho biÕt nghÜ
(ChuyÖn cæ tÝch loµi ngêi- Xu©n Quúnh)
CÆp quan in nghiªng trªn biÓu thÞ quan ?
A. Nguyªn nh©n –kÕt qu¶. B. T¬ng ph¶n.
C. Gi¶ thiÕt - kÕt qu¶. D. T¨ng tiÕn.
C©u 8: Dßng nµo díi ®©y nªu ®óng nÐt nghÜa chung cña ch¹y trong thµnh ng÷ Ch¹y thÇy
ch¹y thuèc”,?
A. Di chuyÓn nhanh b»ng ch©n.
B. Ho¹t ®éng cña m¸y mãc.
C. KhÈn tr¬ng tr¸nh nh÷ng ®iÒu kh«ng may x¶y ra.
D Lo liÖu khÈn tr¬ng ®Ó nhanh ®îc c¸i m×nh muèn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C©u9: (2 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ i ®óng nhÊt:
C©u:
"B¹n thÓ ®a cho t«i mùc kh«ng?"
thuéc kiÓu c©u:
A. C©u u khiÕn
B. C©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn.
C. C©u hái
D. C©u c¶m.
C©u10
: Dßng nµo tiÕng
nh©n
kh«ng ng nghÜa víi tiÕng
nh©n
trong c¸c cßn l¹i?
a. Nh©n lo¹i, nh©n tµi, nh©n lùc.
b. Nh©n hËu, nh©n nghÜa, nh©n ¸i.
c. Nh©n c«ng, nh©n chøng, chñ nh©n.
d. Nh©n d©n, qu©n nh©n, nh©n vËt.
C©u 11: Trong c¸c c©u sau, c©u nµo c©u ghÐp ?
a. B×nh yªu nhÊt ®«i bµn tay .
b. Sau nhiÒu n¨m xa quª, giê trë vÒ, nh×n thÊy con s«ng ®Çu lµng, t«i muèn giang tay «m dßng
níc ®Ó trë víi tuæi th¬.
c. Mïa xu©n, hoa ®µo, hoa cóc, hoa lan ®ua nhau khoe s¾c.
d. ngõng nhai trÇu, ®«i m¾t hiÒn díi tãc tr¾ng nh×n ch¸u ©u yÕm mÕn th¬ng.
C©u12; nµo sau ®©y n nghÜa nhÊt víi hoµ b×nh?
a) B×nh yªn. b) Hoµ thuËn.
c) Th¸i nh. d) HiÒn hoµ.
C©u 13: C©u o sau ®©y kh«ng ph¶i c©u ghÐp .
a) C¸nh ®ång lóa quª em ®ang chÝn ré.
b) M©y ®en kÐo kÝn bÇu trêi, c¬n ma Ëp tíi.
c) Bè ®i xa , nhµ vui mõng.
d) BÇu trêi ®Çy sao nhng ng giã.
C©u14:Trong c©u sau:" Ngay thÒm l¨ng, mêi t¸m c©y v¹n tuÕ tîng trng cho mét ®oµn
qu©n danh dù ®øng trang nghiªm" cã:
A. 1TÝnh ; 1 ®éng tõ.
B. 2TÝnh ; 2 ®éng
C. 2TÝnh ; 1 ®éng tõ.
D. 3TÝnh ; 3 ®éng tõ.
C©u15: C©u:"B¹n thÓ ®a cho t«i c kh«ng?" thuéc kiÓu c©u:
A. C©u u khiÕn
B. C©u hái
C. C©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn.
D. C©u c¶m.
C©u 16: Ghi u x vµo tríc tr¸i nghÜa víi th¾ng lîi”
Thua cuéc ChiÕn b¹i
Tæn thÊt ThÊt b¹i
C©u 17: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tríc dßng chØ gåm c¸c l¸y:
A.B»ng b»ng, míi mÎ, ®Çy ®ñ, ªm
B. B»ng bÆn, kÜ, ®Çy ®ñ, ªm ¸i
C. B»ng ph¼ng, míi mÎ, ®Çy ®Æn, ªm Êm
D. B»ng ng, m¬i míi, ®Çy ®Æn, ªm ®Òm
C©u 18
: Khoanh vµo c c¸i ®øng tríc dßng chØ gåm c¸c ®éng :
A. NiÒm vui, t×nh yªu, t×nh th¬ng, niÒm t©m
B. Vui t¬i, ®¸ng yªu, ®¸ng th¬ng, th©n th¬ng
C. Vui ch¬i, u th¬ng, th¬ng yªu, t©m
D. Vui t¬i, niÒm vui, ®¸ng yªu, t©m
C©u 19: Cho c c©u tôc ng÷ sau :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- C¸o chÕt ba n¨m quay ®Çu i.
- rông céi.
- Tr©u b¶y m cßn nhí chuång.
Chän ý thÝch p díi ®©y ®Ó gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ trªn.
Lµm ngêi ph¶i th chung.
G¾n quª h¬ng t×nh c¶m tù nhiªn.
Loµi vËt thêng nhí n¬i ë .
c©y thêng rông xuèng gèc.
C©u 20: m tr¸i nghÜa cho tõ
Hoµ b×nh” .
§Æt hai c©u ®Ó ph©n biÖt p tr¸i nghÜa.
C©u 21
: X¸c ®Þnh viÕt ®óng :
Ch¨m lo Ch¨m no Tr¨m no Tr¨m lo
C©u 22
: ®iÒn o chç trèng cña c©u: " HÑp nhµ
bông " lµ:
A. nhá. B. réng. C. to. D. tèt.
C©u 23:
Trong c¸c sau nµo kh«ng ph¶i danh tõ.
a/ NiÒm vui
b/ Mµu xanh
c/ cêi.
d/ LÇy léi
C©u 24
: TruyÖn" ¨n i ®Ëu ®Ó thi ®Ëu" " ®Ëu" thuéc:
a/ nhiÒu nghÜa.
b/ Tõ ®ång nghÜa.
c/ Tr¸i nghÜa.
d/ ®ång ©m.
C©u25
: T×m tr¸i nghÜa víi mçi sau
a/ Hoµ b×nh
b/ Th¬ng yªu.
c/ §oµn kÕt.
d/ Gi÷ g×n.
C©u 26
Thµnh ng÷ nµo díi ®©y nãi tinh thÇn dòng c¶m?
A. Ch©n lÊm tay bïn. B. §i sím vÒ khuya.
C. Vµo sinh ra tö. D. ChÕt ®øng cßn h¬n sèng quú.
C©u 27
“xanh” trong c©u
“§Çu xanh tuæi trÎ s½n ng x«ng pha”
xanh”
trong c©u
Bèn mïa c©y xanh t¬i”
quan víi nhau nh thÕ nµo?
A. §ã mét nhiÒu nghÜa. §ã hai ®ång ©m.
B. §ã hai ®ång nghÜa. D. §ã nhiÒu nghÜa ®ång nghÜa.
C©u 28
: Trong c¸c nhãm sau ®©y , nhãm o tËp hîp c¸c l¸y:
A. xa x«i, m¶i miÕt, mong mái, méng.
B. xa x«i, m¶i miÕt, mong mái , mµng.
C. xa x«i , mong ngãng , mong mái, méng.
D. xa x«i, xa l¹, m¶i miÕt , mong mái.
C©u 29: Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo " ¨n" ®îc dïng theo nghÜa gèc:
A. Lµm kh«ng cÈn thËn th× ¨n ®ßn nh ch¬i!
B. Chóng t«i nh÷ng ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng.
C. kh«ng ¨n muèi ¬n.
D. B¹n thÝch ¨n c¬m víi c¸.

134 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng việt lớp 5 (Có đáp án) với các câu hỏi đa dạng về các chủ điểm Luyện từ và câu đã học trong chương trình Tiếng việt lớp 5 cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện, chuẩn bị cho các bài thi học kì, các bài thi học sinh giỏi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ câu hỏi ôn tập Tiếng Việt lớp 5

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước từ có tiếng bảo mang nghĩa : “ giữ, chịu trách nhiệm”

a. Bảo kiếm

b. Bảo toàn

c. Bảo ngọc

d. Gia bảo

Câu 2: a. Đồng nghĩa với từ hạnh phúc là từ:

A. Sung sướng

B. Toại nguyện

C. Phúc hậu

D. Giàu có

b. Trái nghĩa với từ hạnh phúc là từ:

A. Túng thiếu 

B. Bất hạnh

C. Gian khổ

D. Phúc tra

Câu 3: Hãy nhận xét cách sắp xếp vị trí các trạng ngữ trong các câu dưới đây và đánh dấu X vào những câu đúng:

a) Lúc tảng sáng, ở quãng đường này, lúc chập tối, xe cộ qua lại tấp nập.

b) Lúc tảng sáng và lúc chập tối, ở quãng đường này, xe cộ qua lại rất tấp nập.

c) Ở quãng đường này, lúc tảng sáng và lúc chập tối xe cộ qua lại rất tấp nập.

d) Lúc chập tối ở quãng đường này, lúc tảng sáng và lúc chập tối, xe cộ qua lại rất tấp nập.

Câu 4: Từ nào dưới đây có tiếng “bảo” không có nghĩa là “giữ, chịu trách nhiệm”.

A. bảo vệ

B. bảo hành

C. bảo kiếm

D. bảo quản

Câu 5: Câu văn nào dưới đây dùng sai quan hệ từ:

A. Tuy trời mưa to nhưng bạn Hà vẫn đến lớp đúng giờ.

B. Thắng gầy nhưng rất khoẻ.

C. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn.

D. Đêm càng về khuya, trăng càng sáng.

Câu 6: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với các từ còn lại?

A. Cầm.

B. Nắm

C. Cõng.

D. Xách.

Câu 7 : Cho đoạn thơ sau:

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho bé ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

(Chuyện cổ tích loài người- Xuân Quỳnh)

Cặp quan hệ từ in nghiêng trên biểu thị quan hệ gì?

A. Nguyên nhân - kết quả.

B. Tương phản.

C. Giả thiết - kết quả.

D. Tăng tiến.

Câu 8: Dòng nào dưới đây nêu đúng nét nghĩa chung của từ “ chạy” trong thành ngữ “ Chạy thầy chạy thuốc”,?

A. Di chuyển nhanh bằng chân.

B. Hoạt động của máy móc.

C. Khẩn trương tránh những điều không may xảy ra.

D Lo liệu khẩn trương để nhanh có được cái mình muốn.

Câu 9: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu:"Bạn có thể đưa cho tôi lọ mực không?" thuộc kiểu câu:

A. Câu cầu khiến

B. Câu hỏi có mục đích cầu khiến.

C. Câu hỏi

D. Câu cảm.

Câu 10: Dòng nào có từ mà tiếng nhân không cùng nghĩa với tiếng nhân trong các từ còn lại?

a. Nhân loại, nhân tài, nhân lực.

b. Nhân hậu, nhân nghĩa, nhân ái.

c. Nhân công, nhân chứng, chủ nhân.

d. Nhân dân, quân nhân, nhân vật.

Câu 11: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép ?

a. Bình yêu nhất đôi bàn tay mẹ.

b. Sau nhiều năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy con sông đầu làng, tôi muốn giang tay ôm dòng nước để trở về với tuổi thơ.

c. Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đua nhau khoe sắc.

d. Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới là tóc trắng nhìn cháu âu yếm và mến thương.

Câu 12: Từ nào sau đây gần nghĩa nhất với từ hoà bình?

a) Bình yên.

b) Hoà thuận.

c) Thái bình.

d) Hiền hoà.

Câu 13: Câu nào sau đây không phải là câu ghép .

a) Cánh đồng lúa quê em đang chín rộ.

b) Mây đen kéo kín bầu trời, cơn mưa ập tới.

c) Bố đi xa về, cả nhà vui mừng.

d) Bầu trời đầy sao nhưng lặng gió.

Câu 14: Trong câu sau:" Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm" có:

A. 1 Tính từ ; 1 động từ.

B. 2 Tính từ ; 2 động từ

C. 2 Tính từ ; 1 động từ.

D. 3 Tính từ ; 3 động từ.

Câu 15: Câu:"Bạn có thể đưa cho tôi lọ mực không?" thuộc kiểu câu:

A. Câu cầu khiến

B. Câu hỏi

C. Câu hỏi có mục đích cầu khiến.

D. Câu cảm.

Câu 16: Ghi dấu x vào trước từ trái nghĩa với từ “ thắng lợi”

Thua cuộc

Chiến bại

Tổn thất

Thất bại

Câu 17: Khoanh vào chữ cái đứng trước dòng chỉ gồm các từ láy:

A. Bằng bằng, mới mẻ, đầy đủ, êm ả

B. Bằng bặn, cũ kĩ, đầy đủ, êm ái

C. Bằng phẳng, mới mẻ, đầy đặn, êm ấm

D. Bằng bằng, mơi mới, đầy đặn, êm đềm

Câu 18: Khoanh vào chữ cái đứng trước dòng chỉ gồm các động từ :

A. Niềm vui, tình yêu, tình thương, niềm tâm sự

B. Vui tươi, đáng yêu, đáng thương, sự thân thơng

C. Vui chơi, yêu thương, thương yêu, tâm sự

D. Vui tươi, niềm vui, đáng yêu, tâm sự

Câu 19: Cho các câu tục ngữ sau :

- Cáo chết ba năm quay đầu về núi.

- Lá rụng về cội.

- Trâu bảy năm còn nhớ chuồng.

Chọn ý thích hợp dưới đây để giải thích ý nghĩa chung của các câu tục ngữ trên.

a. Làm người phải thuỷ chung.

b. Gắn bó quê hương là tình cảm tự nhiên.

c. Loài vật thường nhớ nơi ở cũ .

d. Lá cây thường rụng xuống gốc.

Câu 20: Tìm từ trái nghĩa cho từ “ Hoà bình” . Đặt hai câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa.

Câu 21 : Xác định từ viết đúng :

Chăm lo

Chăm no

Trăm no

Trăm lo

Câu 22: Từ điền vào chỗ trống của câu: " Hẹp nhà…bụng " là:

A. nhỏ.

B. rộng.

C. to.

D. tốt.

Câu 23: Trong các từ sau từ nào không phải là danh từ.

a/ Niềm vui

b/ Màu xanh

c/ Nụ cười.

d/ Lầy lội

Câu 24: Truyện ăn xôi đậu để thi đậu từ "đậu" thuộc:

a/ Từ nhiều nghĩa.

b/ Từ đồng nghĩa.

c/ Trái nghĩa.

d/ Từ đồng âm.

Câu 25: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau

a/ Hoà bình

b/ Thương yêu.

c/ Đoàn kết.

d/ Giữ gìn.

Đáp án câu hỏi ôn tập Tiếng việt lớp 5

Câu 1

B

Câu 2

A

Câu 3

B, C

Câu 4

C

Câu 5

C

Câu 6

C

Câu 7

A

Câu 8

D

Câu 9

B

Câu 10

C

Câu 11

D

Câu 12

C

Câu 13

A

Câu 14

A

Câu 15

C

Câu 16

Thất bại

Câu 17

D

Câu 18

C

Câu 19

B

Câu 20

 

Câu 21

Chăm lo

Câu 22

B

Câu 23

D

Câu 24

D

Câu 25

HS tự tìm từ

Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Tiếng việt lớp 5, VnDoc còn cung cấp hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 5giải vở bài tập Toán 5 cho từng chủ đề tương ứng. Mời các bạn tham khảo để học tốt môn Toán, Tiếng việt lớp 5 hơn.

Đánh giá bài viết
56 9.772
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm