Bộ đề trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi THCS

Bộ đề thi trắc nghiệm giáo viên dạy giỏi cấp THCS

Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động phong trào thi đua và rèn luyện giáo viên trong các cơ sở giáo dục nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của giáo viên. Trong bài viết ngày hôm nay VnDoc xin chia sẻ đến quý thầy cô bộ đề thi trắc nghiệm giáo viên dạy giỏi cấp THCS, mời thầy cô tham khảo và tải về sử dụng.

Tổng hợp đề trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi THCS

Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Thầy (cô) hãy chọn một ý trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1:Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, Trường THCS có mấy nhiệm vụ và quyền hạn:

A. 9

C. 11

B.10

D. 12

Câu 2: Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học căn cứ theo điều mấy của chương II “Tổ chức và quản lý nhà trường”

A. 10 C. 12

B.11 D. 13

Câu 3: Theo Thông tư 30 ban hành chuẩn quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, Giáo viên trung học phổ thông . Tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là tiêu chí bao nhiêu:

A. Tiêu chí 2 B. Tiêu chí 5

C. Tiêu chí 15 D. Tiêu chí 20

Câu 4. Hãy cho biết điều lệ trường học gồm mấy chương và bao nhiêu điều

A. 5 chương 35 điều

B. 7 chương 45 điều

C. 6 chương 46 điều

D. 7 chương 47 điều

Câu 5: Sinh hoạt hai tuần một lần là nhiệm vụ của tổ chức nào sau đây:

A. Tổ văn phòng. C. Hội đồng trường.

B. Tổ chuyên môn. D. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Câu 6: Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, mỗi trường trung học có một tổ văn phòng, gồm viên chức làm:

A. văn thư., Thủ quỹ C. Kế toán

B. Y tế trường học và nhân viên khác. D. Tất cả A,B, C

Câu 7: Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, mỗi lớp chia thành nhiều tổ, mỗi tổ không quá bao nhiêu học sinh

A. 10 C. 12

B. 11. D. 13

Câu 8: Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, Hội đồng trường gồm:

A. Từ 9 đến 13 người C. Từ 9 đến 15 người

B. Từ 9 đến 14 người D. Từ 9 đến 16 người

Câu 9: Theo Thông tư ban hành “ Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” số 12/2011/TT-BGDĐT, Hồ sơ sổ sách của nhà trường gồm bao nhiêu loại:

A. 14 C. 16

B. 15 D. 17

Câu 10: Theo “ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010”, quy định Hội thi cấp tỉnh được tổ chức mấy năm một lần:

A. 3 năm C. 5 năm

B. 4 năm D. 6 năm

Câu 11: Thông tư 30 ban hành chuẩn quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở Giáo viên trung học phổ thông . Các tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên Gồm:

A. 20 tiêu chí. B. 22 tiêu chí.

C. 24 tiêu chí. D. 25 tiêu chí.

Câu 12: Thời gian đảm nhiệm chức vụ của hiệu trưởng ở một trường THCS là:

A. Không giới hạn thời gian

B. 5 năm và chỉ 1 nhiệm kì

C. 5 năm và không quá 3 nhiệm kì

D. 5 năm và không quá 2 nhiệm kì

Câu 13: mô hình trường học mới được thực hiện ở mấy trường trong huyện:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14: Ở bậc trung học cơ sở số học sinh được quy định trong một lớp là?

A. Không quá 30 học sinh

B. Không quá 40 học sinh

C. Không quá 45 học sinh

D. Đáp án khác

Câu 15: Điều 39 trong “. Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” qui định về:

A. nhiệm vụ của giáo viên trường trung học

B. quyền của học sinh

C. trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

D. hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

Câu 16: Theo thầy(cô) hành vi nào sau đây giáo viên không được làm:

A. Cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.

B. Hút thuốc, uống rượu bia, trả lời điện thoại di động khi đang dạy học.

C. Dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề.

D. Sinh hoạt đầu giờ khi làm chủ nhiệm lớp.

Câu 17: Nhiệm vụ của người học được qui định ở mục nào của luật giáo dục ?

A. Mục 1, điều 85.

B. Mục 3 , điều 32.

C. Mục 2, điều 77.

D. Mục 4, điều 38.

Câu 18: Thông tư 30 ban hành chuẩn quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở Giáo viên trung học phổ thông . Các tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên Gồm:

A. 20 tiêu chí. B. 22 tiêu chí.

C. 24 tiêu chí. D. 25 tiêu chí.

Câu 19: Theo điều lệ trường THCS: Lớp,tổ học sinh,khối lớp được quy định tại:

A.Điều 14

B. Điều 15

C. Điều 16

D. Điều 17

Câu 20: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng qui định mỗi nhóm chuyên môn phải xây dựng, tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ rút kinh nghiệm tối thiểu mấy chuyên đề/Học kỳ:

A. 1.

B. 2.

C. 3

D. 4

Câu 21: Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh được tổ chức tại huyện Vĩnh Cửu năm học 2015-2016 là lần thứ mấy:

A. 1.

B. 2.

C. 3

D. 4

Câu 22: Muc 1, điều 75 của luật giáo dục nói về:

A. Nhà giáo.

B. Thỉnh giảng.

C. Quyền nhà giáo.

D. Các hành vi nhà giáo không được làm.

Câu 23: Theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông,giáo viên kiêm phụ trách phòng bộ môn được giảm bao nhiêu tiết/tuần:

A. 1.

B. 2.

C. 3

D. 4

Câu 24: Theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông,mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá mấy chức vụ:

A. 1.

B. 2.

C. 3

D. 4

Câu 25: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, việc đánh giá giờ dạy của giáo viên theo thang điểm bao nhiêu:

A. 20.

B. 70

C. 50

D. 100

Câu 26: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, việc hướng dẫn xếp loại giờ dạy của giáo viên có bao nhiêu nội dung:

A. 2.

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 27: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, việc hướng dẫn xếp loại giờ dạy của giáo viên có bao nhiêu tiêu chí:

A. 20.

B. 70

C. 50

D. 100

Câu 28: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, giờ dạy được xếp loại giỏi thì điểm tổng cộng phải đạt bao nhiêu:

A. Dưới 50.

B. 50 trở lên

C. 65 đến dưới 80

D. 80 trở lên

Câu 29: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, giờ dạy được xếp loại khá thì điểm tổng cộng phải đạt bao nhiêu:

A. Dưới 50.

B. 50 trở lên

C. 65 đến dưới 80

D. 80 trở lên

Câu 30: Theo công văn 688 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng, giờ dạy được xếp loại trung bình thì điểm tổng cộng phải đạt bao nhiêu:

A. Dưới 50.

B. 50 đến dưới 65

C. 65 đến dưới 80

D. 80 trở lên

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Theo điều 4 của thông tư 58 học sinh có hạnh kiểm tốt phải có đầy đủ những tiêu chí nào?

Câu 2: Theo thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT việc xếp loại hạnh kiểm cả năm của học sinh chủ yếu căn cứ vào những điều gì?

Trên đây là 1 phần của bộ đề thi trắc nghiệm giáo viên dạy giỏi THCS, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi.

Đánh giá bài viết
5 1.926
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm