Cách dùng động từ Tobe

Nằm trong chuyên mục ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, tài liệu tiếng Anh về động từ Tobe dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài viết giới thiệu tới các bạn những hình thái từ của Tobe, các cách dùng đặc biệt của động từ Tobe trong tiếng Anh và một số bài luyện tập có đáp án giúp bạn đọc nắm chắc cách dùng của Tobe hiệu quả.

A. Lý thuyết cách sử dụng từ To be

1. Các dạng của động từ tobe

- Thì hiện tại: is, are, am

Is: đi với chủ ngữ số ít (she - cô ấy, he - anh ấy, it - nó, tên riêng...)

are: đi với chủ ngữ số nhiều (you - bạn, we - chúng tôi, they - họ, danh từ số nhiều)

am: đi với chủ ngữ I (tôi)

Phủ định: tobe + not = isn't, aren't, am not

- Thì quá khứ: was, were

was: đi với chủ ngữ số ít (she - cô ấy, he - anh ấy, it - nó, tên riêng...), I (tôi)

were: đi với chủ ngữ số nhiều (you - bạn, we - chúng tôi, they - họ, danh từ số nhiều)

Phủ định: tobe + not = wasn't, weren't

2. Một số cách sử dụng đặc biệt động từ tobe

Tobe of + (cụm) danh từ = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm)

Ví dụ: Mary is of a gentle nature. (Mary có một bản chất tử tế)

Tobe of + danh từ: Nhấn mạnh cho danh từ ở sau

Ví dụ: The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square (Cửa hàng mới mở ở ngay Leceister Square)

To be + to + verb: Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn

Ví dụ: No one is to leave without the permission (Không ai rời đi khi chưa có chỉ dẫn)

Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện (Nếu muốn... thì phải).
Ví dụ: If we are to get there by lunch time we had better hurry (Nếu chúng tôi muốn ăn trưa đúng giờ thì phải làm việc nhanh hơn)

Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn

Ví dụ: He asked the company where he was to land (anh ấy yêu cầu chỉ dẫn của công ty nơi anh ấy đến)

Để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt.

Ví dụ: She is to get married next month (Cô ấy sẽ cưới vào tháng tới)

Were + S + to + V = If S + were + to + V: Thế nếu (giả thuyết)

Ví dụ: Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me (Nếu tôi nói anh ấy đã vượt qua kì thi, bạn sẽ tin tôi chứ)

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1: Điền các động từ tobe phù hợp vào chỗ trống

Mary ...... of a gentle nature.

No one ...... to leave without the permission.

If we ...... to get there by lunch time we had better hurry.

He asked the company where he ...... to land.

...... I to tell you that he passed his exams, would you believe me.

Bài tập 2: Chuyển các câu sau sang tiếng Anh phù hợp

1. Bản chất của anh ấy là thân thiện.

2. Nếu bạn muốn đậu đại học thì phải học tập chăm chỉ.

3. Cô ấy chuẩn bị mua nhà mới vào tuần sau.

4. Tôi chờ chỉ dẫn từ cấp trên.

5. Cảnh sát nói: Tất cả bình tĩnh!

Bài tập 3: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

1. Mary was of a gentle nature.

2. No one are to leave without the permission.

3. If we are to get there by lunch time we had better hurry.

4. He asked the company where he is to land.

5. I're a student in VietNam international school.

Đáp án

Bài tập 1:

1. Mary is of a gentle nature.

2. No one is to leave without the permission.

3. If we are to get there by lunch time we had better hurry.

4. He asked the company where he was to land.

5. I am a student in VietNam international school.

Bài tập 2:

1. He is of a friendly boy.

2. if you are to pass the exam you should learn better.

3. She is to buy a new house next week.

4. I am to wait for instructions from my superior.

5. The policeman said that everyone are to keep calm.

Bài tập 3:

1. Sai: was -> Sửa: is (tobe ở thì hiện tại)

2. Sai: are -> Sửa: is

3. Đúng

4. is -> Sửa: was (tobe ở thì quá khứ theo asked)

5. Sai: I're -> Sửa: I am

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng động từ Tobe trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm