Cách dùng động từ Get trong tiếng Anh

Nằm trong chuyên mục ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, tài liệu tiếng Anh hướng dẫn cách sử dụng các cấu trúc câu với Get dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài viết giới thiệu tới các bạn những cách dùng đặc biệt của động từ Get trong tiếng Anh.

A. Các cách sử dụng Get

Dưới đây là một số cách sử dụng get trong những trường hợp đặc biệt

1. Get + Vp2

Vp2: động từ phân từ 2, thêm -ed (có quy tắc) hoặc ở cột 3 trong bảng bất quy tắc

Một số Vp2 thường kết hợp với "get" như:

washed: rửa

dressed: mặc

prepared: chuẩn bị

lost: đánh mất

drowned: dìm chết

engaged: đính ước

married: cưới

divorced: li hôn

Cách dùng:

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Ví dụ:

You have 5 minute to get dressed (Bạn có 5 phút để mặc quần áo)

He got lost in this street yesterday (Tình huống bị lạc đường)

Cần phân biệt: tình huống trên không phải là dạng bị động

2. Get + V-ing = Start + V-ing

Chỉ bắt đầu làm gì đó.

Ví dụ: We should get moving. It's late (Chúng ta bắt đầu di chuyển đi, quá muộn rồi)

3. Get sb/ sth +V-ing

Get sb + Ving: Làm cho ai bắt đầu.

Ví dụ: Please get him taking about the main task (Hãy bảo anh ta bắt đầu nói vào vấn đề chính đi)

Get sth + Ving: Làm cho cái gì bắt đầu

Ví dụ: When we get the heater running, It's better (Khi chúng ta cho máy sưởi chạy, mọi thứ sẽ tốt hơn)

4. Get + To + V

Chỉ tìm được cách.

Ví dụ: We could get to enter the stadium without tickets (Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào)

Chỉ có cơ may.
Ví dụ: When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây?)

Chỉ được phép.

Ví dụ: At last we got to meet him (Cuối cùng cũng được phép gặp ông ấy)

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1: Viết lại các câu sau sang tiếng Anh

1. Bạn có 1 ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc

2. Cô ấy li hôn với chồng năm ngoái

3. Tôi đã đánh mất một cơ hội tốt

4. Hãy bảo anh ấy giữ yên lặng đi.

5. Tôi được phép gặp ông ấy vào dịp giáng sinh

Bài tập 2: Viết lại câu theo gợi ý

1. We start moving when it stops raining. -> We get ........

2. When you get the heater (run), this room will be better. -> ........

3. She got (prepare) a meal for everyone -> ........

4. We would get (enter) inside of his house -> ........

5. When does my father get (have) a promotion -> ........

Bài tập 3: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

1. We get to move when it stops raining.

2. When you get the heater to run, this room will be better.

3. She get prepared a meal for everyone.

4. We would get entering inside of his house.

5. When does my father gets to have a promotion.

Đáp án

Bài tập 1.

1. -> You have a day to get prepared the party.

2. -> She got divorced with her husband last year.

3. -> I got lost a good chance.

4. -> Please get him keeping silent!

5. -> I get to meet hom at Christmas.

Bài tập 2.

1. -> We get moving when it stops raining.

2. -> When you get the heater running, this room will be better.

3. -> She got prepared a meal for everyone

4. -> We would get to enter inside of his house

5. -> When does my father get to have a promotion

Bài tập 3.

1. Sai: to move -> Sửa: moving

2. Sai: to run -> Sửa: running

3. Sai: get -> Sửa: gets

4. Sai: entering -> Sửa: to enter

5. Sai: gets -> Sửa: get

Trên đây là các cấu trúc tiếng Anh đi với Get. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 765
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm