Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TOÁN líp 6
Chñ ®Ò
Møc ®é cÇn ®¹t
Ghi c
I. ¤n p bæ tóc nhiªn
1. Kh¸i niÖm tËp p, phÇn tö.
ng:
- BiÕt ng c¸c thuËt ng÷ tËp hîp, phÇn
cña tËp hîp.
- dông ®óng c hiÖu , , , .
- §Õm ®óng phÇn cña mét tËp hîp
h÷u h¹n.
dô. Cho A = 3; 7, B = 1; 3; 7.
a §iÒn c¸c hiÖu thÝch hîp (, , 
vµo « vu«ng: 3 A, 5 A, A B.
b
TËp hîp B bao nhiªu phÇn ?
2. TËp hîp
N
c¸c nhiªn
- TËp hîp N, N*.
- Ghi ®äc nhiªn. thËp
ph©n, c ch÷ sè La M·.
- C¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng, trõ,
nh©n trong
N.
- PhÐp chia hÕt, phÐp chia d.
- Luü thõa víi nhiªn.
kiÕn thøc:
BiÕt tËp hîp c nhiªn vµ tÝnh
chÊt c¸c phÐp tÝnh trong tËp hîp c¸c
nhiªn.
ng:
- §äc viÕt ®îc c¸c nhiªn ®Õn
líp tØ.
- S¾p xÕp ®îc c¸c nhiªn theo thø
t¨ng hoÆc gi¶m.
- dông ®óng c hiÖu: , , , ,
,
.
- §äc viÕt ®îc c¸c La 1
®Õn 3.
- Lµm ®îc c¸c phÐp tÝnh céng, trõ,
nh©n, chia hÕt víi c¸c nhiªn.
- HiÓu vËn ng ®îc c¸c tÝnh chÊt
- Bao gåm thùc hiÖn ®óng thø c¸c phÐp
tÝnh, viÖc ®a vµo hoÆc c¸c dÊu ngoÆc trong
c¸c tÝnh to¸n.
- NhÊn m¹nh viÖc rÌn luyÖn cho häc sinh ý
thøc tÝnh hîp cña lêi gi¶i. Ch¼ng n häc
sinh biÕt ®îc v× sao phÐp tÝnh 32
47 = 404
sai.
- Bao gåm céng, trõ nhÈm c¸c hai ch÷
sè; nh©n, chia nhÈm mét hai ch÷ víi
mét cã mét ch÷ sè.
- Quan m rÌn luyÖn ch nh to¸n hîp lÝ.
Ch¼ng h¹n:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Chñ ®Ò
Møc ®é cÇn ®¹t
Ghi c
giao ho¸n, kÕt hîp, ph©n phèi trong tÝnh
to¸n.
- TÝnh nhÈm, tÝnh nhanh mét ch hîp
lÝ.
- Lµm ®îc c¸c phÐp chia hÕt vµ phÐp
chia d trong trêng hîp chia
kh«ng qu¸ ba ch÷ sè.
- Thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp nh©n
chia c¸c luü thõa cïng (víi
nhiªn.
- dông ®îc m¸y tÝnh tói ®Ó tÝnh
to¸n.
13 + 96 + 87 = 13 + 87 + 96 = 196.
- Kh«ng yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn nh÷ng
d·y tÝnh cång kÒnh, phøc t¹p khi kh«ng cho
phÐp dông m¸y tÝnh tói.
3. TÝnh chÊt chia hÕt trong tËp
hîp
N
- TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng.
- C¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2; 5;
3; 9.
- ¦íc béi.
- nguyªn tè, hîp sè, ph©n tÝch
mét ra thõa sè nguyªn tè.
- ¦íc chung, ¦CLN; béi chung,
BCNN.
kiÕn thøc:
BiÕt c¸c kh¸i niÖm: íc béi, íc
chung ¦CLN, béi chung BCNN,
nguyªn hîp sè.
ng:
- VËn ng c¸c dÊu hiÖu chia t ®Ó x¸c
®Þnh mét ®· cho chia hÕt cho 2; 5;
3; 9 hay kh«ng.
- Ph©n tÝch ®îc t hîp ra thõa
nguyªn tè trong nh÷ng trêng hîp ®¬n
gi¶n.
- T×m ®îc c¸c íc, i cña mét sè, c¸c
íc chung, béi chung ®¬n gi¶n cña hai
hoÆc ba sè.
NhÊn m¹nh ®Õn viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng t×m
íc i cña mét sè, íc chung, ¦CLN, béi
chung, BCNN cña hai (hoÆc ba trong
nh÷ng trêng hîp ®¬n gi¶n).
dô.
Kh«ng thùc hiÖn phÐp chia, h·y cho biÕt
d trong phÐp chia 3744 cho 2, cho 5, cho
3, cho 9.
dô. Ph©n tÝch c¸c 95, 63 ra thõa sè
nguyªn .
dô.
a T×m hai íc hai béi cña 33, cña 54.
b T×m hai béi chung cña 33 54.
dô.
T×m ¦CLN vµ BCNN cña 18 3
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Chñ ®Ò
Møc ®é cÇn ®¹t
Ghi c
- T×m ®îc BCNN, ¦CLN cña hai
trong nh÷ng trêng hîp ®¬n gi¶n.
II. nguyªn
- nguyªn ©m. BiÓu diÔn c¸c sè
nguyªn trªn trôc sè.
- Thø trong tËp hîp
Z
. Gi¸ trÞ
tuyÖt ®èi.
- C¸c phÐp céng, trõ, nh©n trong
tËp hîp
Z
tÝnh chÊt cña c¸c
phÐp to¸n.
- Béi íc cña mét nguyªn.
kiÕn thøc:
- BiÕt c¸c nguyªn ©m, tËp hîp c¸c
nguyªn bao gåm c¸c nguyªn d¬ng,
vµ c¸c nguyªn ©m.
- BiÕt kh¸i niÖm béi íc cña mét
nguyªn.
ng:
- BiÕt biÓu diÔn c nguyªn trªn trôc
sè.
- Ph©n biÖt ®îc c¸c nguyªn d¬ng,
c¸c nguyªn ©m 0.
- VËn ng ®îc c¸c quy t¾c thùc hiÖn
c¸c phÐp tÝnh, c¸c tÝnh chÊt cña c¸c phÐp
tÝnh trong tÝnh to¸n.
- T×m viÕt ®îc ®èi cña mét
nguyªn, g trÞ tuyÖt ®èi cña mét
nguyªn.
- S¾p xÕp ®óng mét d·y c¸c nguyªn
theo thø t¨ng hoÆc gi¶m.
- Lµm ®îc d·y c¸c phÐp tÝnh víi c¸c
nguyªn.
BiÕt ®îc cÇn thiÕt c nguyªn ©m
trong thùc tiÔn trong to¸n häc.
dô.
Cho c¸c 2, 5,
6,
1,
18, 0.
a
T×m c¸c nguyªn ©m, c¸c nguyªn
d¬ng trong c¸c ®ã.
b S¾p xÕp c¸c ®· cho theo thø t¨ng
dÇn.
c
T×m ®èi cña tõng ®· cho.
dô.
Thùc hiÖn c phÐp tÝnh:
a
(
3 + 6
. (
4
b
(
5 - 13
: (
6
dô. a T×m 5 béi cña 2.
b
T×m c íc cña 10.

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 6

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 6 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Toán lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 1.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm