Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ
NGUYỄN HUỆ
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: SỐ HỌC - KHỐI: 6
TUẦN
TIẾT
CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
DẠY HỌC
GHI CHÚ
Nội dung Giảm tải; GDAN&QP;
GDĐP;…
1
1
2
3
Tập hợp
§1.Tập hợp. Phần tử của tập
hợp
§2+§3 Tập hợp số tự nhiên
§4. Số phần tử của một tập hợp.
Tập hợp con
Tự học hướng dẫn
Ghép cấu trúc thành 01 bài:“Tập hợp số
tự nhiên”
1. Tập hợp N N
*
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
3. Ghi số tự nhiên
a) Số ch số
b) Hệ thập phân
c) Hệ La
2
4
5
6
Thực hiện phép tính
Luyện tập
§5. Phép cộng phép nhân
Luyện tập
3
7
Thực hiện phép tính
Luyện tập
- Thêm bài toán thực tế về thực hiện phép
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
8
9
§6. Phép trừ phép chia
Luyện tập
tính
4
10
11
12
Thực hiện phép tính
Thực hành máy tính Casio
§7. Luỹ thừa với số tự
nhiên. Nhân chia 2 luỹ thừa
cùng số
Luyện tập
Ghép cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa
với số tự nhiên. Nhân chia hai lũy
thừa cùng số”.
1. Lũy thừa với s tự nhiên
2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
5
13
14
15
Thực hiện phép tính
Luyện tập
§9. Thứ tự thực hiện các phép
tính
Luyện tập
6
16
17
18
Ôn tập
Luyện tập
Luyện tập
Kiểm tra 1 tiết (bài số 1)
7
19
20
21
Tính chất chia hết của
một tổng dấu hiệu
chia hết
§10. Tính chất chia hết của một
tổng
Luyện tập Tính chất chia hết
của 1 tổng
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2,
cho 5
8
22
Tính chất chia hết của
một tổng dấu hiệu
Luyện tập dấu hiệu chia hết cho
2, 5
Khuyến khích học sinh tự làm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
23
24
chia hết
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3,
cho 9
Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho
3, cho 9
9
25
26
27
Ước Bội
§13. Ước Bội
§14. Số nguyên tố Hợp s
Bảng số nguyên tố
§15. Phân tích một số ra thừa số
nguyên tố
Khuyến khích học sinh tự làm
10
28
29
30
Ước chung bội chung
Luyện tập Phân ch một số ra
thừa số nguyên tố
§16. Ước chung Bội chung
Luyện tập
11
31
32
33
Ước chung lớn nhất
§17. Ước chung lớn nhất
Luyện tập ƯCLN
Luyện tập ƯCLN
12
34
35
36
Bội chung nhỏ nhất
§18. Bội chung nh nhất
Luyện tập BCNN
Luyện tập BCNN
13
37
Ôn tập chương I
Ôn tập chương I ôn tập bổ túc
STN
Tự học hướng dẫn

Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 6

Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học phần môn Toán lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 6

TUẦN

TIẾT

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

DẠY HỌC

GHI CHÚ NỘI DUNG

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

Nội dung Giảm tải; GDAN&QP; GDĐP;…

1

1

2

3

Tập hợp

§1.Tập hợp. Phần tử của tập hợp

§2+§3 Tập hợp số tự nhiên

§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Mục 1. Số và chữ số bài §3. Ghi số tự nhiên

Cả 2 bài §2 +§3

Tự học có hướng dẫn

Ghép và cấu trúc thành 01 bài:“Tập hợp số tự nhiên”

1. Tập hợp N và N*

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

3. Ghi số tự nhiên

a) Số và chữ số

b) Hệ thập phân

c) Hệ La Mã

2

4

5

6

Thực hiện phép tính

Luyện tập

§5. Phép cộng và phép nhân

Luyện tập

3

7

8

9

Thực hiện phép tính

Luyện tập

§6. Phép trừ và phép chia

Luyện tập

- Thêm bài toán thực tế về thực hiện phép tính

4

10

11

12

Thực hiện phép tính

Thực hành máy tính Casio

§7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia 2 luỹ thừa cùng cơ số

Luyện tập

Cả 3 bài §7 + Luyện tập +§8

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số”.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

5

13

14

15

Thực hiện phép tính

Luyện tập

§9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập

6

16

17

18

Ôn tập

Luyện tập

Luyện tập

Kiểm tra 1 tiết (bài số 1)

7

19

20

21

Tính chất chia hết của một tổng và dấu hiệu chia hết

§10. Tính chất chia hết của một tổng

Luyện tập Tính chất chia hết của 1 tổng

§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

8

22

23

24

Tính chất chia hết của một tổng và dấu hiệu chia hết

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 5

§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài tập 110

Khuyến khích học sinh tự làm

9

25

26

27

Ước và Bội

§13. Ước và Bội

§14. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố

§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài tập 123

Khuyến khích học sinh tự làm

10

28

29

30

Ước chung và bội chung

Luyện tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§16. Ước chung và Bội chung

Luyện tập

11

31

32

33

Ước chung lớn nhất

§17. Ước chung lớn nhất

Luyện tập ƯCLN

Luyện tập ƯCLN

12

34

35

36

Bội chung nhỏ nhất

§18. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập BCNN

Luyện tập BCNN

13

37

38

39

Ôn tập chương I

Ôn tập chương I ôn tập bổ túc STN

Ôn tập chương I ôn tập bổ túc STN

Thực hành máy tính casio

Bài tập 168, 169

Tự học có hướng dẫn

14

40

41

42

Số nguyên

Kiểm tra 1 tiết

§1. Làm quen với số nguyên âm

§2. Tập hợp các số nguyên

15

43

44

45

46

Số nguyên

§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Luyện tập

§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

§5. Cộng hai số nguyên khác dấu

2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ trên xuống).

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.

16

47

48

49

50

Số nguyên

Luyện tập cộng số nguyên

§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Luyện tập Tính chất phép cộng

§7. Phép trừ hai số nguyên

17

51

52

53

54

Số nguyên

Luyện tập phép trừ số nguyên

§8. Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập quy tắc dấu ngoặc

Ôn tập HK1

18

55

56

57

58

Ôn tập HK1

Ôn tập HK1

Ôn tập HK1

Ôn tập HK1

Ôn tập HK1

19

Kiểm tra HK 1

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4.273
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm