Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Kế hoạch dạy chương trình môn Tiếng Việt lớp 1

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt 1, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất môn Tiếng Việt 1 theo bộ sách Cánh Diều.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

PHẦN HỌC VẦN

Tuần

Tên bài dạy

Thời lượng

Ghi chú

1

Bài mở đầu: Em là học sinh

4 tiết

Bài 1: a, c

3 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 1

Bài 2: cà, cá

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 2

Bài 3 : Kể chuyện Hai con dê

1 tiết

2

Bài 4: o, ô

2 tiết

Bài 5: cỏ, cọ

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 4, 5

Bài 6: ơ, d

2 tiết

Bài 7: đ, e

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 6, 7

Bài 8: Kể chuyện Chồn con đi học

1 tiết

Bài 9: Ôn tập

1 tiết

3

Bài 10: ê, l

2 tiết

Bài 11: b, bễ

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 10, 11

Bài 12: g, h

2 tiết

Bài 13: i, ia

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 12, 13

Bài 14: Kể chuyện Hai chú gà con

1 tiết

Bài 15: Ôn tập

1 tiết

4

Bài 16: gh

2 tiết

Bài 17: gi, k

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 16, 17

Bài 18: kh, m

2 tiết

Bài 19: n, nh

2 Tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 18, 19

Bài 20: Kể chuyện: Đôi bạn

1 tiết

Bài 21: Ôn tập

1 tiết

5

Bài 22: ng, ngh

2 tiết

Bài 23: p, ph

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 22, 23

Bài 24: qu, r

2 tiết

Bài 25: s, x

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 24, 25

Bài 26: Kể chuyện Kiến và bồ câu

1 tiết

Bài 27: Ôn tập

1 tiết

6

Bài 28: t, th

2 tiết

Bài 29: tr, ch

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 28, 29

Bài 30: u, ư

2 tiết

Bài 31: ua, ưa

2 Tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 30, 31

Bài 32: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

1 tiết

Bài 33: Ôn tập

1 tiết

7

Bài 34: v, y

2 tiết

Bài 35: Chữ hoa

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 34, 35

Bài 36: am, ap

2 tiết

Bài 37: ăm, ăp

2 Tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 36, 37

Bài 38: Kể chuyện Chú thỏ thông minh

1 tiết

Bài 39: Ôn tập

1 tiết

8

Bài 40: âm, âp

2 tiết

Bài 41: em, ep

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 40, 41

Bài 42: êm, êp

2 tiết

Bài 43: im, ip

2 Tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 42, 43

Bài 44: Kể chuyện Ba chú lợn con

1 tiết

Bài 45: Ôn tập

1 tiết

9

Bài 46: iêm, yêm, iêp

2 tiết

Bài 47: om, op

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 46, 47

Bài 48: ôm, ôp

2 tiết

Bài 49: ơm, ơp

2 Tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 48, 49

Bài 50: Kể chuyện Vịt con và sơn ca

1 tiết

Bài 51: Ôn tập

1 tiết

10

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

Ôn tập giữa học kì I

1 tiết

11

Bài 52: um, up

2 tiết

Bài 53: uôm

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 52, 53

Bài 54: ươm, ươp

2 tiết

Bài 55: an, at

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 54, 55

Bài 56: Kể chuyện Sói và Sóc

1 tiết

Bài 57: Ôn tập

1 tiết

12

Bài 58: ăn, ăt

2 tiết

Bài 59: ân, ât

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 58, 59

Bài 60: en, et

2 tiết

Bài 61: ên, êt

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 60, 61

Bài 62: Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

1 tiết

Bài 63: Ôn tập

1 tiết

13

Bài 64: in, it

2 tiết

Bài 65: iên, iêt

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 64, 65

Bài 66: yên, yêt

2 tiết

Bài 67: on, ot

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 66, 67

Bài 68: Kể chuyện Mây đen và mây trắng

1 tiết

Bài 69: Ôn tập

1 tiết

14

Bài 70: ôn, ôt

2 tiết

Bài 71: ơn, ơt

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 70, 71

Bài 72: un, ut, ưt

2 tiết

Bài 73: uôn, uôt

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 72, 73

Bài 74: Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

1 tiết

Bài 75: Ôn tập

1 tiết

15

Bài 76: uơn, uơt

2 tiết

Bài 77: ang, ac

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 77, 78

Bài 78: ăng, ăc

2 tiết

Bài 79: âng, âc

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 78, 79

Bài 80: Kể chuyện Hàng xóm

1 tiết

Bài 81: Ôn tập

1 tiết

16

Bài 82: eng, ec

2 tiết

Bài 83: iêng, yêng, iêc

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 82, 83

Bài 84: ong, oc

2 tiết

Bài 85: ông, ôc

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 84, 85

Bài 86: Kể chuyện Cô bé và con gấu

1 tiết

Bài 87: Ôn tập

1 tiết

17

Bài 88: ung, uc

2 tiết

Bài 89: ưng, ưc

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 88, 89

Bài 90: uông, uôc

2 tiết

Bài 91: ương, ươc

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 90,91

Bài 92: Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ

1 tiết

Bài 93: Ôn tập

1 tiết

18

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

19

Bài 94: anh, ach

2 tiết

Bài 95: ênh, êch

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 94, 95

Bài 96: inh, ich

2 tiết

Bài 97: ai, ay

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 96, 97

Bài 98: Kể chuyện Ong mật và ong bầu

1 tiết

Bài 99: Ôn tập

1 tiết

20

Bài 100: oi, ây

2 tiết

Bài 101: ôi, ơi

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 100, 101

Bài 102: ui, ưi

2 tiết

Bài 103: uôi, ươi

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 102, 103

Bài 104: Kể chuyện Thổi bóng

1 tiết

Bài 105: Ôn tập

1 tiết

21

Bài 106: ao, eo

2 tiết

Bài 107: au, âu

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 106, 107

Bài 108: êu, iu

2 tiết

Bài 109: iêu, yêu

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 108, 109

Bài 110: Kể chuyện Mèo con bị lạc

1 tiết

Bài 111: Ôn tập

1 tiết

22

Bài 112: ưu, ươu

2 tiết

Bài 113: oa, oe

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 112, 113

Bài 114: uê, uơ

2 tiết

Bài 115: uy, uya

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 114, 115

Bài 116: Kể chuyện Cây khế

1 tiết

Bài 117: Ôn tập

1 tiết

23

Bài 118: oam, oăm

2 tiết

Bài 119: oan, oat)

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 118, 119

Bài 120: oăn, oăt

2 tiết

Bài 121: uân, uât

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 120, 121

Bài 122: Kể chuyện Hoa tặng bà

1 tiết

Bài 123: Ôn tập

1 tiết

24

Bài 124: oen, oet

2 tiết

Bài 125: uyên, uyêt

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 124, 125

Bài 126: uyn, uyt

2 tiết

Bài 127: oang, oac

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 126, 127

Bài 128: Kể chuyện Cá đuôi cờ

1 tiết

Bài 129: Ôn tập

1 tiết

25

Bài 130: oăng, oăc

2 tiết

Bài 131: oanh, oach

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 130, 131

Bài 132: uênh, uêch

2 tiết

Bài 133: uynh, uych

2 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 132, 133

Bài 134: Kể chuyện Chim hoạ mi

1 tiết

Bài 135: Ôn tập

1 tiết

26

Bài 136: oai, oay, uây

2 tiết

Bài 137: Vần ít gặp

3 tiết

Tập viết

1 tiết

sau bài 136, 137

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

1 tiết

Luyện tập tổng hợp

Tuần/Chủ điểm

Tên bài dạy

Thời lượng

Ghi chú

27

Chủ điểm gia đình

Tập đọc

Chuột con đáng yêu

2 tiết

Chính tả

Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau.

1 tiết

Tập đọc

Món quà quý nhất

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: A, Ă, Â

1 tiết

Tập đọc

Nắng

1 tiết

Góc sáng tạo

Bưu thiếp “Lời yêu thương”

1 tiết

Kể chuyện

Cô bé quàng khăn đỏ

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: B

1 tiết

Tự đọc sách báo

Làm quen với việc đọc sách báo

2 tiết

28

Chủ điểm trường học

Tập đọc

Thầy giáo

2 tiết

Chính tả

Nghe viết: Cô giáo với mùa thu.

1 tiết

Tập đọc

Kiến em đi học

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: C

1 tiết

Tập đọc

Đi học

1 tiết

Góc sáng tạo

Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu thương”

1 tiết

Kể chuyện

Ba món quà

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: D, Đ

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc truyện

2 tiết

29

Chủ điểm Thiên nhiên

Tập đọc

Sơn ca, nai và ếch

2 tiết

Chính tả

Tập chép: Chim sâu.

1 tiết

Tập đọc

Chuyện trong vườn

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: E, Ê

1 tiết

Tập đọc

Kể cho bé nghe

1 tiết

Góc sáng tạo

Em yêu thiên nhiên.

1 tiết

Kể chuyện

Kể chuyện Chuyện của hoa hồng

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: G, H

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc truyện tranh

2 tiết

30

Chủ điểm gia đình

Tập đọc

Ông giẳng ông giăng

2 tiết

Chính tả

Nghe viết: Ông giẳng ông giăng.

1 tiết

Tập đọc

Sẻ anh, Sẻ em

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: I, K

1 tiết

Tập đọc

Ngoan

1 tiết

Góc sáng tạo

Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”

1 tiết

Kể chuyện

Ba cô con gái

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: L

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc thơ

2 tiết

31

Chủ điểm trường học

Tập đọc

Cái kẹo và con cánh cam

2 tiết

Chính tả

Tập chép: Cô và mẹ.

1 tiết

Tập đọc

Giờ học vẽ

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: M, N

1 tiết

Tập đọc

Quyển vở của em

1 tiết

Góc sáng tạo

Quà tặng ý nghĩa

1 tiết

Kể chuyện

Đi tìm vần “êm”

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống

2 tiết

32

Chủ điểm thiên nhiên

Tập đọc

Cuộc thi không thành

2 tiết

Chính tả

Tập chép: Rùa con đi chợ.

1 tiết

Tập đọc

Anh hùng biển cả

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: P, Q

1 tiết

Tập đọc

Hoa kết trái

1 tiết

Góc sáng tạo

Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

1 tiết

Kể chuyện

Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: R, S

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc báo

2 tiết

33

Chủ điểm gia đình

Tập đọc

Ngôi nhà ấm áp

2 tiết

Chính tả

Nghe viết: Cả nhà thương nhau.

1 tiết

Tập đọc

Em nhà mình là nhất

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: T

1 tiết

Tập đọc

Làm anh

1 tiết

Góc sáng tạo

Em là cây nến hồng

1 tiết

Kể chuyện

Hai tiếng kì lạ

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: U, Ư

1 tiết

Tự đọc sách báo

Đọc sách báo ở thư viện

2 tiết

34

Chủ điểm trường học

Tập đọc

Ve con đi học

2 tiết

Chính tả

Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ.

1 tiết

Tập đọc

Sử dụng đồ dùng học tập an toàn

2 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: V, X

1 tiết

Tập đọc

Chuyện ở lớp

1 tiết

Góc sáng tạo

Trưng bày tranh ảnh “Em là cây nến hồng”

1 tiết

Kể chuyện

Chuyện của thước kẻ

1 tiết

Tập viết

Tô chữ hoa: Y

1 tiết

Tự đọc sách báo

Củng cố kĩ năng đọc sách báo

2 tiết

35

Ôn tập cuối năm

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 1)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 2)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 3)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 4)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 5)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 6)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 7)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 8)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 9)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 10)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 11)

1 tiết

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 12)

1 tiết

Tham khảo thêm:

Giáo án sách Cánh Diều

Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo đặc thù từng môn học, thiết kế các bài học các thầy cô có thể tham khảo soạn bài để tiết kiệm thời gian. Các thầy cô nên vận dụng linh hoạt trong quá trình triển khai, giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp, kỹ thuật dạy học định hướng theo sách mới và sau đó tự soạn theo quy định để có bộ giáo án các môn sao cho chuẩn mực nhất.

Ngoài Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Việt lớp 1

    Xem thêm